Ansættelseskontrakt for funktionærer

For både arbejdsgiver og arbejdstager er fundamentet i et ansættelsesforhold ansættelseskontrakten. Ansættelseskontrakten er en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, som fastlægger under hvilke vilkår arbejdet skal udføres. Som funktionæransat har man en betydelig udvidet lovmæssig beskyttelse i forhold til andre typer af ansatte. Lad LegalHeros juridiske eksperter hjælpe dig med at udfærdige eller gennemgå din ansættelseskontrakt. På den måde sikrer du, at din ansættelseskontrakt lever op til både lov og overenskomst.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Funktionærer er underlagt de almindelige love, der regulerer arbejdsmarkedet, såsom arbejdsbevisloven, ferieloven, sygedagpengeloven og særligt for funktionærer, funktionærloven. En arbejdsgiver har altså pligt til at udfærdige en ansættelseskontrakt, når en ansat gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer ugentligt. Aftalen skal være den ansatte i hænde senest 1 måned efter ansættelsen er påbegyndt. Arbejdsgiveren har desuden pligt til at oplyse arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Ydermere nyder funktionærer – i kraft af funktionærloven – en række lovbestemte rettigheder. Disse vedrører bla. opsigelse, løn under sygdom, særlige regler for ferie, saglige argumenter for opsigelse mv.

Hvornår er man funktionær?

Funktionærer opnår en stærkere beskyttelse end almindelige lønmodtagere. En arbejdsgiver og ansat skal derfor være opmærksom på, om man er ansat som funktionær. Der indtræder typisk funktionærstatus, når man indtager en tjenestestilling og har en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer ugentlig. Funktionærloven definerer desuden funktionærer som personer, hvis arbejde overvejende består af de nedenfor angivne arter:

  • Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition
  • Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
  • Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

Funktionæres udvidede rettigheder

Funktionærer har mange udvidede rettigheder sammenlignet med ansatte, der ikke er funktionærer. Nedenfor kan du se de vigtigste.

Forudsat at funktionæren ikke har en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, så gælder der et udvidet opsigelsesvarsel i forhold til andre typer ansættelser. Funktionærer nyder følgende opsigelsesvarsler:

  • 1 måneds opsigelse fra udgangen af måneden de første 6 måneder af ansættelsen.
  • 3 måneders opsigelse fra udgangen af måneden efter 6 måneders ansættelse.
  • Forhøjes med 1 måned hvert 3. ansættelsesår op til 6 måneders opsigelsesvarsel.
  • Opsiges en funktionær efter 12 år eller 17 år på en arbejdsplads skal arbejdsgiveren desuden betale, hvad der svarer til henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

Opsiges en funktionær desuden efter at have været ansat i mere end 1 år uden en begrundelse, der må anses som rimelig under hensyn til den ansattes eller virksomhedens forhold, så skal virksomheden betale godtgørelse. Godtgørelsen kan dog ikke overstige, hvad der ville svare til funktionærens løn i halvdelen af varslingsperioden. Bliver en funktionær derimod uretmæssigt bortvist fra sin arbejdsplads, så har han ret til at få udbetalt løn for det, der ville have været det fulde opsigelsesvarsel. I visse tilfælde kan bortvisningen dog have påført den ansatte yderligere skade, og så er udgangspunktet de almindelige erstatningsretlige regler.

Ingen af reglerne i funktionærloven kan fraviges ved aftale, da de er minimumsbeskyttelse. Indeholder en funktionærs ansættelseskontrakt tilkendegivelser om, at den ansatte ikke nyder nogle af de rettigheder, der følger af funktionærloven, så har de dem alligevel. På samme måde kan man ej blot angive arbejdstypen som noget andet end funktionærarbejde og dermed betragte den ansatte som ikke-funktionær, hvis den ansatte reelt laver funktionærarbejde.

Funktionærer under overenskomst

Mange funktionærstillinger er regulerede under overenskomster. Disser dækker typisk rettigheder vedrørende barns 1. sygedag, ret til betalt ferie og andre medarbejderfordele. Disse fordele gælder sideløbende med funktionærlovens bestemmelser. Ligesom med kontrakter kan man ikke aftale noget dårligere i overenskomsten, end hvad der følger af funktionærloven. Man kan imidlertid altid aftale noget bedre.

Sådan hjælper LegalHero med ansættelseskontrakter

Ønsker du hjælp til at få en vurdering af en ansættelseskontrakt, få udfærdiget en kontrakt eller råd og vejledning omkring arbejdsretten, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i arbejdsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Arbejds- og ansættelsesret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis