Ansættelseskontrakter – hvor starter man?

Hvis du som virksomhed skal ansætte en medarbejder, eller hvis du som person er blevet ansat af en virksomhed, vil det under alle omstændigheder være anbefalelsesværdigt at få udarbejdet en ansættelseskontrakt. Nedenfor kan du blive klogere på, hvilke krav loven stiller til ansættelseskontrakter, og hvordan de laves nemmest.

Hvornår har man krav på en ansættelseskontrakt?

Man har ret til en ansættelseskontrakt, når man har været ansat i mere end en måned og har arbejdet mere end 8 timer om ugen gennemsnitligt. Selv hvis man ikke opfylder minimumskravene til en ansættelseskontrakt, er det stadig anbefalesværdigt for begge parter at få udarbejdet én for at undgå konflikter og uklarheder om, hvad der er aftalt.

Hvilke regler gælder der for ansættelseskontrakter?

Ansættelseskontrakter er omfattet af ansættelsesbevisloven. Efter ansættelsesbevisloven er en ansat en person, der modtager et vederlag for et stykke personligt arbejde. Det er arbejdsgiverens pligt at udarbejde ansættelseskontrakten. Der gælder en tidsfrist, som er senest en måned efter arbejdstagerens første arbejdsdag.

Der kan dog være en række overenskomster, der fastsætter en kortere frist. Af denne grund anbefaler LegalHero, at ansættelseskontrakten udleveres senest på arbejdstagerens første arbejdsdag.

Man skal som arbejdsgiver sørge for at overholde persondataforordningens (GDPR) krav til datasikkerhed.

I særlige tilfælde, hvor man er ansat i en tjenestestilling inden for områder såsom kontor og handel, vil man være omfattet af funktionærloven. Når man er omfattet af funktionærloven, opnår man som arbejdstager en række rettigheder. Det skal understreges, at funktionærloven udgør en minimumsgrænse, hvilket betyder, at der kan aftales bedre vilkår, end hvad der er foreskrevet i loven.

Hvilke typer ansættelseskontrakter findes der?

Hvis man som virksomhed skal til at ansætte en medarbejder, skal man tage stilling til, hvorvidt der er tale om en funktionær eller ej. Det er ligeledes relevant at tage stilling til, om der er tale om en konsulent, da disse ikke nyder de samme rettigheder som en ansat.

Der sondres hovedsageligt mellem aflønning månedligt, timevist eller provision. Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle reguleres forskelligt. Fælles for enhver ansat er, at de kan være omfattet af en overenskomstaftale, der indeholder regler om arbejdstagerens basale rettigheder, herunder løn, arbejdstid, pension mv.

Der sondres hovedsageligt mellem følgende ansættelseskontrakter:

Hvad sker der i tilfælde af, at arbejdsgiveren forsømmer sin pligt til at udarbejde og udlevere ansættelseskontrakt?

Hvis virksomheden undlader at udlevere en ansættelseskontrakt, hvis virksomheden ikke udleverer den rettidigt eller hvis kontrakten indeholder fejl og mangler, kan arbejdstageren gøre et krav gældende om godtgørelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af manglerne og betydningen de har haft for arbejdstageren.

Nachfrist

Mange kollektive overenskomster indeholder en nachfrist, som giver arbejdsgiveren en kort frist til at rette fejl og mangler i ansættelseskontrakten og herudover til at udlevere en anden ansættelseskontrakt.

Nachfristen har betydning for ansættelsesforholdet, da arbejdstageren ikke kan kræve godtgørelse, hvis arbejdsgiveren overholder nachfristen.

Hvad bør en ansættelseskontrakt indeholde?

Der gælder følgende lovpligtige krav for udarbejdelsen af enhver ansættelseskontrakt:

 • Arbejdsgiveren og arbejdstagerens navn og adresse
 • Arbejdspladsens beliggenhed
 • Stilling, titel samt en beskrivelse af arbejdsopgaverne
 • Dato for tiltrædelse
 • I tilfælde af tidsbegrænsede ansættelser skal der oplyses om den forventede varighed af ansættelsesforholdet
 • Evt. ferierettigheder
 • Opsigelsesvarsel
 • Løn og tillæg
 • Arbejdstiden, enten daglig eller ugentlig
 • Oplysninger om hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Andre forhold, der bør være omfattet af ansættelseskontrakten:

 • Gælder der for arbejdstageren en pligt til at overarbejde?
 • Er arbejdstageren omfattet af en ansættelsesklausul?
 • Har virksomheden en personalehåndbog? Hvis ja anbefales det, at der henvises dertil for at reducere regelkonflikter.

Forhold, der kan indarbejdes og kun har gyldighed, hvis de er aftalt mellem parterne:

 • 120-dages-reglen, altså om din arbejdsgiver kan opsige dig med en varsel på 1 måned, hvis du som funktionær har været syg i mindst 120 kalendardage inden for 12 måneder.
 • Prøvetid
 • Kunde/konkurrenceklausul

Har du brug for hjælp til en ansættelseskontrakt?

Du kan altid få hjælp hos LegalHero til udarbejdelse eller gennemgang af din ansættelseskontrakt.

Vi tilbyder juridisk rådgivning om ovenstående, men derudover kan du som abonnent hos os indhente adskillige dokumentskabeloner, herunder ansættelseskontrakter, der løbende bliver opdateret og ajourført. På den måde sørger vi for, at de opfylder netop dine behov. Vi tilbyder flere abonnementløsninger, så du som kunde kan vælge, hvad der passer dit behov bedst.

Du kan læse mere om vores abonnementløsninger her og vores rådgivning om ansættelseskontrakter her.

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.