Ejeraftaler

Når man er flere ejere af et selskab, er det vigtigt, at man opretter en ejeraftale. Ejeraftalen skal regulere forholdet mellem ejerne, og den er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne har i selskabet. Ejeraftalen er også det aftalegrundlag, der kan løse eventuelle konflikter i et selskab. Blandt andet derfor bør udfærdigelsen af en ejeraftale være en grundsten ved oprettelsen af et selskab. At lave en ejeraftale kan være en forholdsvis kompliceret størrelse, og det fungerer ikke, som når man eksempelvis udfylder en lejekontrakt, hvor det kan være muligt at afkrydse felter i et standardiseret dokument.

Der er mange forskellige forhold, som man skal tage højde for, og disse forhold er ofte meget individuelle alt afhængig af formålet med selskabet og ejernes interesser. Det er derfor en stor fordel, hvis ikke en nødvendighed, at man som ejer af et nyopstartet selskab budgetterer med udgifter forbundet med udfærdigelsen af en ejeraftale.

Indbyrdes ejeraftale mellem virksomhedens aktører

I første omgang er det relevant at etablere en aftale, som bringer klarhed over stifternes relation til hinanden. Selvom man har stor tillid til hinanden, og man føler sig sikker på, at man har samme forventninger, så er det at drive virksomhed sammen ofte forbundet med uforudsete udfordringer. Hvordan disse udfordringer løses, er klart bedst at være enige om i fredstid. Det kan altså afværge en eventuel konflikt, at man på forhånd har talt tingene igennem og aftalt, hvad der skal gælde i forskellige situationer, som kan virke fjerne og langt ude i fremtiden.

Nogle af de ting, som ejerne skal blive enige om, er blandt andet:

  • Ejerskab af rettigheder skabt i virksomheden

Hvem skal eje rettighederne til det, der skabes i virksomheden? Udvikler man eksempelvis et nyt teknologisk produkt eller en software, er det vigtigt, at der er klare linjer for, hvem der ejer det, der skabes i virksomheden. Det er også kendt som immaterielle rettigheder. 

  • Aflønning af ansatte i form af medejerskab

I nyopstartede virksomheder kan hjælp udefra være hårdt tiltrængt. Det kan dog være en udfordring at finde pengene til betale løn, da økonomien som oftest er begrænset i nyopstartede virksomheder. En løsning herpå kan være at aflønne vigtige medarbejdere med muligheden for et ejerskab i virksomheden. Hvordan og hvor stor en del af virksomheden, der skal reserveres til at kunne afgives til nøglemedarbejdere, bør ligeledes også fremgå af ejeraftalen. Det vigtigt at forhold vedrørende dette emne bliver udformet korrekt, dels af hensyn til om det overhovedet kan gennemføres senere og dels af skattemæssige hensyn. Begår man fejltrin her, kan det desværre koste dyrt i skat.

  • Arbejdsindsats

Hvor stor en arbejdsindsats skal ejerkredsen lægge i virksomheden? Det er vigtigt at have en samstemmende forventning om, hvor meget arbejde, der lægges. Hvis ikke dette er ordentlig afstemt forinden, kan der opstå en situation, hvor en ejer reelt sidder ‘gratis’ med i virksomheden uden at levere den store indsats.

  • Deadlock

Et velkendt problem for nyopstartede virksomheder er den situation, hvor to stiftere hver især ejer en andel på 50%. Det betyder, at i tilfælde af uenigheder mellem stifterne, kan de hver især blokere hinandens beslutninger. Det er altid en uholdbar situation – og den kan i værste fald betyde, at selskabet til sidst må tvangsopløses. Det er derfor vigtigt, at man i god tid aftaler, hvad der skal ske i sådanne situationer.

  • Advisory board 

Gode råd og vejledning er ofte en stor fordel, når man vil starte en virksomhed. Derfor benytter mange sig af muligheden for at sammensætte et såkaldt advisory board. Et advisory board kan bestå af tidligere iværksættere, som gerne vil give sine erfaringer videre. Ofte har medlemmerne af advisory boardet ikke noget ansvar forbundet med deres hjælp, og omvendt kan medlemmer heller ikke kræve, at iværksætterne følger deres anbefalinger. Derfor er forholdet mellem iværksætterne og advisory boardet ofte på papiret ret uformelt. Man bør i en ejeraftale dog alligevel være opmærksom på, hvilke regler man ønsker for eksempelvis videregivelse af fortrolig information og udskiftning af medlemmer af advisory boardet.

  • Salg af ejerandele

Ét af de meget vigtige punkter at have klare linjer omkring er salg af ejerandele. Der kan opstå en situation, hvor et af medlemmerne i ejerkredsen kan have et ønske om at sælge sin ejerandel. Her er det vigtigt at aftale, i hvilket omfang et sådan salg kan ske. Kan der for eksempel sælges til en tredjemand, som ikke har noget at gøre med virksomheden? Skal der være en forkøbsret for de resterende medlemmer af ejerkredsen? Hvad skal der gælde, hvis man senere ikke kan blive enige om at sælge virksomheden til en samlet investor?

  • Deling af informationer

Det kan være en rigtig god idé at have nogle retningslinjer for, hvilke informationer der skal deles i virksomheden. Altså hvilke oplysninger, som man hver især har pligt til at dele med hinanden. Det kan være oplysninger som kan være afgørende for virksomhedens drift eller fremtidige valg. Det kan lyde banalt, men der kan sagtens opstå konkurrerende interesser i virksomheden. Derfor bør det klart og tydeligt aftales, hvilke informationer der skal deles, men også hvilke informationer der skal holdes hemmelige.

  • Hvis ejeraftalen ikke overholdes

Hvis nu en af medlemmerne eksempelvis ikke overholder sine arbejdsforpligtelser, eller på anden måde bryder indholdet af ejeraftalen, er det vigtigt, at man har styr på, hvad følgerne skal være. Hvordan skal konflikten løses?

De nævnte eksempler på hvad en ejeraftale bør indeholde er punkter, som ofte går igen, når man laver en ejeraftale. Hvad der konkret bør stå i en ejeraftale afhænger af en individuel vurdering af virksomhedens formål og ejerenes interesser. Uanset hvad er en ejeraftale et væsentligt element, hvis man ønsker en god start på sin nye virksomhed. Vi kan derfor klart anbefale dig, at du får en juridisk ekspert til at vurdere de forhold, som er vigtige for dig at overveje i forbindelse med udfærdigelsen af en ejeraftale. Vi har jurister, som har indgående erfaring i netop, hvilke ting du skal være opmærksom på og vi hjælper dig gerne godt på vej.

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.