Guiden til handelsbetingelser – hvad skal de indeholde?

For forbrugeren er handelsbetingelser noget, de fleste forbinder med lange tekster, hvor man skal være opmærksom på det med småt. For den erhvervsdrivende er det et område, der kan give anledning til panderynker, fordi hvordan er det lige, man udfærdiger handelsbetingelser, og hvad skal der egentlig stå?

I denne guide kan du blive klogere på baggrunden for, hvorfor handelsbetingelser er relevante, og hvordan de bør udformes.

Grundlæggende er der et krav om, at man skal i alle forhold skal informere sine kunder tydeligt om, hvilke vilkår der gælder ved indgåelse af aftaler om handel, men for den erhvervsdrivende handler det også i høj grad om, at beskytte sin forretning mod uforudsete juridiske risici.

Det ’smarte’ ved handelsbetingelser er for den erhvervsdrivende, at en række vilkår for salget – eller købet – kan oplistes, og at den erhvervsdrivende derfor ikke behøver indgå en egentlig ’kontrakt’ ved hvert salg, men i stedet kan henvise til sine handelsbetingelser.

Præcist hvordan handelsbetingelserne laves, er der ikke entydig opskrift på, da behovet ofte er forskelligt afhængigt af hvad virksomheden tilbyder. Det kan derfor ikke anbefales alene at følge en skabelon, da handelsbetingelserne nøje skal beskrive forhold, der relaterer sig til virksomheden.
Er der tale om en virksomhed der sælger produkter eller serviceydelser vil handelsbetingelserne oftest udforme sig som ’salgs- og leveringsbetingelser’, men lever virksomheden også af at indkøbe produkter eller serviceydelser, kan ligeledes ’indkøbsbetingelser’ være en god idé at have på plads.

Selvom indholdet i handelsbetingelser kan være meget individuelt alt efter virksomhedens behov, er der alligevel et grundlæggende fællestræk for handelsbetingelser –  indholdet afgøres ud fra lovgivningen på området.

I Danmark agerer der såkaldt ’aftalefrihed’, som betyder at to samhandlende parter frit kan aftale på hvilke vilkår de ønsker at handle. Dog skal man altid huske på, at hvis ikke der foreligger sådan en aftale mellem parterne, vil en evt. tvist skulle afgøres efter baggrundsretten. Som hovedregel beskytter baggrundsretten (f.eks. købeloven) den købende part (særligt i de tilfælde hvor den købende part er forbruger), og hvis en virksomhed ikke har sine handelsbetingelser på plads, kan denne rende ind i store juridiske (og økonomiske) udfordringer i tilfælde af reklamation, krav fra modparten eller andre tvister.

Det er ikke et krav, at man anfører og henviser til svært forståeligt jura i sine handelsbetingelser. Hensigten er jo at skabe et klart aftalefundament mellem sælger og køber. Det kan derfor være en fordel at lave et sæt handelsbetingelser i let forståeligt sprog, som indbyder læseren til at kigge på dem før en eventuel tvist fremfor efter.

Hvad skal handelsbetingelserne indeholde?

Oplysninger om virksomheden

  • Der skal angives nogle informationer om virksomheden, blandt andet det navn som virksomheden er registeret i. Her anføres CVR-nummer, adresse og eventuelle kontaktoplysninger.

Oplysninger om prisen

  • Der skal stå oplysninger om pris og samlede omkostninger. Hvorvidt moms, gebyrer og andre udgifter er inkluderet eller ej, skal ligeledes fremgå heraf. Indgås aftalen med vilkår om abonnement, eller er der andre forhold, der er afgørende for prisfastsættelsen, skal det også anføres her.

Oplysninger om varen/ydelsen

  • Hvad indebærer den solgte ydelse? Er det en vare? En serviceydelse? Eller noget helt tredje? De praktiske omstændigheder for ydelsen skal her anføres så præcist som muligt. Vedrører aftalen en abonnementsordning, skal det også heraf fremgå den korteste bindingsperiode.

Betaling og leverings oplysninger

  • I relation til oplysninger om prisen skal det ligeledes oplyses, hvordan der betales. Kan der betales med kreditkort? Hvem verificerer og sikrer betalingen? Hvor i verden kan der leveres, og er der geografiske begrænsninger for levering?

Fortrydelsesret

  • Et vigtigt element at oplyse sin kunde om er kundens eventuelle adgang til at fortryde. Det skal herunder anføres, hvordan fortrydelsesretten udarter sig i praksis og hvilke rettigheder, forbrugeren har i forbindelse med fortrydelse af sit køb. Det er her værd at være opmærksom på, at hvis virksomhed ikke på tilstrækkelig vis oplyser sine kunder om fortrydelsesretten, kan nogle af rettighederne som virksomheden kan have overfor kunden, bortfalde.

Mulighed for klageadgang

  • Det er købeloven, der regulerer købers retsstilling ved eventuelle mangler, medmindre andet er aftalt. Det anbefales, at man gør sin kunde opmærksom på, at købelovens regler gælder, hvis et produkt er behæftet med en mangel. Herudover skal kunden også oplyses om, hvor og hvordan man klager.

Ansvar

  • Det er vigtigt at gøre kunden opmærksom på, i hvilket omfang virksomheden er ansvarlig for salg af et produkt eller en ydelse. Af LegalHeros handelsbetingelser fremgår det eksempelvis, at LegalHero er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. Ansvaret afhænger typisk af, hvilken form for ydelse virksomheden udbyder. Er der en forsikring forbundet handlen, så er det også et punkt der her skal medtages.

Oplysninger om indsamling og beskyttelse af data

  • Bruges der cookies skal det fremgå, hvordan virksomheden bruger disse cookies. Behandler virksomheden personfølsomme oplysninger, er man underlagt strenge krav om, hvordan disse oplysninger behandles. Man skal derfor også være opmærksom på dette punkt i handelsbetingelserne. For mere information om den nye persondataforordning, kan der henvises til blogindlægget om den nye persondataforordning, som kan læses her.

Lovvalg og værneting

  • Hvilke lands lov gælder for aftalen? Almindeligvis vil det være dansk ret, hvis virksomheden er dansk. Herudover bør det anføres, hvor en eventuel sag kan komme for retten.

Forbehold og ændringer

  • En god regel er også afslutningsvist at tage forbehold for fremtidige ændringer og tastefejl.

Ovenstående eksempler er typiske forhold, man ser i handelsbetingelser ved forbrugersalg. Som nævnt er udgangspunktet, at handelsbetingelser ikke er entydige, og man kan derfor ikke altid være sikker på, at man har fået alt relevant indhold med i sine handelsbetingelser. Grundlæggende bør indholdet af handelsbetingelser bero på en individuel vurdering.

Hos LegalHero sidder vores juridiske eksperter klar til at hjælpe med spørgsmål i forbindelse med handelsbetingelser. Vi både udfærdiger såvel som gennemlæser handelsbetingelser til en pris, som er tålelig – også for nystartede virksomheder.

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.