Istandsættelse ved fraflytning af lejemål

Spørgsmålet om istandsættelse ved fraflytning kan ofte give anledning til uenighed mellem lejer og udlejer. En af de ting, som kan give anledning til diskussion, er vedligeholdelsespligten. For at løse denne konflikt er det nødvendigt at konkretisere, hvilke aftale udlejer og lejer har indgået om vedligeholdelsespligten.

Herudover skal man skal som lejer tilbagelevere det lejede i samme stand, som man modtog det. Dog gælder det, at man som lejer ikke skal istandsætte det lejede i bedre stand, end man modtog det. Udlejer kan derfor aldrig kræve, at det lejede modtages i bedre stand, end det blev afgivet i.

I hvilket omfang lejemålet skal istandsættes af lejer ved fraflytning afhænger af, hvornår lejeaftalen er indgået. Hvis lejeaftalen er indgået efter den 1. juli 2015, kan udlejer ikke kræve en nyistandsættelse. Som lejer er man i dette tilfælde kun forpligtet til at normalistandsætte det lejede. Det betyder, at lejer kun skal vedligeholde det, der er behov for. I praksis er dette et spørgsmål, der kan skabe uenighed mellem lejeren og udlejeren.

Kan lejer selv bestemme hvem der skal udføre istandsættelse? 

Det er udlejer, der afgør, hvem der skal udføre istandsættelsen, og udgifterne forbundet hermed dækkes typisk af det indbetalte depositum fra lejer. Lejer kan dog også selvstændigt udføre istandsættelsen. Hvis man som lejer selv ønsker at udføre istandsættelsen, skal man dog være opmærksom på, at udlejer kan kræve en vis kvalitet af istandsættelsen (ofte kaldet håndværksmæssigt forsvarligt). Hvis ikke kvaliteten lever op til udlejers krav, kan udlejer udbedre manglerne på lejers regning. Det er derfor en god idé at have klare linjer om, hvordan istandsættelsen skal foregå forinden indgåelse af en lejeaftale. Hvis der laves en fraflytningsrapport, er det vigtigt, at man kan erklære sig enig i rapportens indhold eller gør det klart, at underskriften alene dokumenter, at man har modtaget rapporten – ikke andet. Ellers er konsekvensen, at man kan komme til at hæfte for indholdet i rapporten. Det er derfor en god idé at holde sig grundig orienteret om udlejers opfattelse af, hvordan fraflytningen skal foregå.

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med spørgsmål om fraflytning, sidder LegalHeros eksperter i lejeret klar til at hjælpe dig.

Rådgivning for lejere kan bl.a. omfatte:
 • Gennemgang eller lejekontrakt
 • Fastsættelse af huslejens størrelse
 • Sager om huslejestigningens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Fraflytning, herunder lejemålets istandsættelse, afregning af depositum, forudbetalt leje mv.
Rådgivningen for udlejer kan bl.a. omfatte:
 • Køb og salg af udlejningsejendomme
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter
 • Varsling og gennemførelse af huslejestigning
 • Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer
 • Bistand ved fraflytning af lejemål
 • Udsættelse af lejemål
 • Inkassering af ikke betalt husleje
 • Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.