Testamente for ugifte samlevende med børn

Arv for samlevende med børn

Som nævnt ovenfor, arver samlevende ikke hinanden, medmindre I har oprettet udvidet samlevertestamente. I stedet arver jeres børn arven efter jer. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt og den kan have store konsekvenser, hvis I ikke har taget stilling til, hvordan arven efter jer skal fordeles.

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan I testamentere den fulde arv efter jer til hinanden, pånær tvangsarven til jeres barn/børn.

Særbørn

Særbarn er en juridisk definition for børn fra tidligere forhold. Såfremt du eller din kæreste har et barn fra et tidligere forhold, kan I forsat oprette et udvidet samlevertestamente. Dét der påvirkes, når man er ugifte samlvende med særbørn, er fordelingen af arven. Særbørn er tvangsarving til barnets far og mor. Tvangsarven udgør 25% af arven.

Oprettelse af udvidet samlevertestamente

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at I kan oprette et testamente.

 1. Testamentet skal være gensidigt, dvs. at I skal indsætte hinanden som arvinger helt eller delvist,
 2. I skal juridisk kunne indgå ægteskab med hinanden, dvs. at I ikke må være gift med andre eller være søskende,
 3. I må ikke have oprettet et testamente med andre,
 4. I skal leve sammen i et ægteskabeligt forhold,
 5. I skal have haft fælles bopæl de sidste to år og have boet sammen de sidste to år før førstafdødes død

Kravet om fælles bopæl er opfyldt, selvom I må flytte kortvarigt fra hinanden.

Såfremt I opfylder ovenstående betingelser, kan I oprette et udvidet samlevertestamente.

Boafgift

Der skal betales 15% i boafgift for arv, der overstiger bundfradraget på 289.000 kr. (2018).

Læs mere om arveafgift her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om udvidet samlevertestamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Hos os foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Skilsmisse og ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag

Ved separation eller skilsmisse skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Læs mere om skilsmisse og separation her.

Der er mange mulige aftaleformer og fuldkommen aftalefrihed, når I skal diskutere spørgsmålet om ægtefællebidrag. Det er således muligt at aftale, at den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part hver måned i fx 2, 5 eller 10 år.

Såfremt I kan bliver enige om betaling af ægtefællebidrag, anfører I blot dette i jeres ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen hjælpe jer med at fastsætte et bidrag. Såfremt I forsat ikke kan blive enige efter Statsforvaltningens vejledning, kan sagens anlægges for retten. Læs mere hos Statsforvaltningen her.

Hvornår er ægtefællebidrag relevant?

Ægtefællebidrag er relevant, hvis der er betydelig forskel på ægtefællernes indkomst.

Beløbet på ægtefællebidraget vil normalt blive fastsat til 1/5 af forskellen mellem parternes indkomst.

Der fastsættes som udgangspunkt ikke ægtefællebidrag, hvis ansøgerens indkomst overstiger 290.000-330.000 kr. om året. Hvis ansøgerens indkomst er mindre, fastsættes bidraget således, ansøgerens indkomst derefter vil være mellem 270.000-310.000 kr. om året.

Hvis ansøgeren slet ikke har en indkomst eller blot har en meget lav indkomst, tillægges ansøgeren en fiktiv indkomst på 120.000 kr. om året. Beløbet fastsættes udfra bidragsbetalerens indkomst.

Normalt vil en ansøger om ægtefællebidrag, der tjener mere end 330.000 kr. om året, ikke kunne få ægtefællebidrag, medmindre den anden part, har en meget høj indtægt.

Såfremt begge part er i den erhvervsaktive alder og er i job, er det ikke sandsynligt, at den ene part bliver tilkendt ægtefællebidrag.

Rettens vurdering

Hvis I er i tvivl om, hvornår retten vil fastsætte ægtefællebidragspligt, kan man se på, hvad retten normalt lægger vægt på i sager om ægtefællebidrag. Retten lægger ofte i sin vurdering vægt på:

 • Hvor længe I har været gift,
 • om den, der ønsker at modtage ægtefællebidrag, har behov for bidraget for at kunne klare sig,
 • om den anden part har råd til at betale et ægtefællebidrag

Derudover fastsætter retten sjældent pligt til at betale ægtefællebidrag uden tidsbegrænsning. Dette sker kun hvis ægteskabet har varet i mere end 20 år.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om ægtefællebidrag

Ønsker du hjælp til vejledning om ægtefællebidrag, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om ægtefællebidrag, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Skilsmisse og bodeling

Bodeling – hvordan?

Når I bliver skilt, ophører formuefællesskabet, hvilket medfører, at I som udgangspunkt skal dele jeres ejendele ligeligt mellem jer.

Dette foregår praktisk ved, at I hver især udarbejder en boopgørelse, hvor jeres aktiver og passiver fremgår. Hvis nogle af jeres ejendele er særeje, hvilket enten kan være fastsat ved testamente eller ægtepagt, skal disse tages ud af boet.

I bodelingsopgørelsen skrives alle jeres aktiver, såsom bil, værdipapirer, formue, indbo, fast ejendom osv. Bemærk at sædvanlige pensioner ikke skal deles mellem jer. Derudover anføres al gæld som passiver i boopgørelsen.

Det, som I hver især har tilbage af værdi, når passiverne er fratrukket aktiverne, skal deles ligeligt mellem jer. Hvis du eller din ægtefælle modtager restskat i året efter, I blev skilt, skal I huske at medregne beløbet i bopgørelsen. Dette skyldes, at I som ægtefæller bliver sambeskattede og kan overføre fradrag til hinanden de år, hvor I har været gift.

Hvis den ene ægtefælle har en negativ bodel, altså hvor der er større gæld end aktiver, er den kun den ægtefælles aktiver med en positiv bodel, der deles mellem jer. Gæld deles altså som udgangspunkt ikke mellem ægtefæller.

I skal huske at tage højde for evt. restskat eller overskydende skat for det skatteår, I bliver skilt.

Aktiverne og passiverne skal opgøres på ophørsdagen for jeres fælles bo. Dette vil som udgangspunkt være datoen for Statsforvaltningens udstedelse af skilsmissebevillingen, men I kan dog aftale en anden dag, hvis I er enige herom.

Derefter udarbejdes der en bodelingsoverenskomst, hvori det anføres, hvordan boet deles mellem jer. Denne skal i begge underskrive.

Uenighed ved bodeling

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan boet skal deles mellem jer eller hvis I ikke ved, hvordan jeres boopgørelse skal udfærdiges, anbefaler vi, at I får råd og vejledning af en specialist på området. En af LegalHeros rådgivere kan hjælpe jer med udarbejdelsen af dokumenterne, så de bliver juridisk rigtige, samt evt. mægle mellem jer.

Dette er klart at foretrække, da jeres sidste udvej er en autoriseret bobehandler gennem skifteretten og/eller en retssag. Da begge dele er omkostningsfulde og byrdefulde, håber vi at kunne hjælpe jer i denne svære situation.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om bodeling

Ønsker du hjælp til en bodeling, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af boopgørelse og bodelingsoverenskomst, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. Eksperterne vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Skilsmisse og separation

Hvad sker der, når man bliver skilt?

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret eller skilt, skal I ansøge Statsforvaltningen herom. De samme regler gælder endvidere for registrerede partnere. I den forbindelse afhænger ansøgningen om jeres situation og ønsker. I skal tage stilling til om I vil ansøge om:

 • Direkte skilsmisse,
 • om seperation, eller
 • om skilsmisse efter seperation

Hvilken mulighed skal I anvende?

Hvis I begge er enige om, at ville skilles og vilkårene herfor, kan I ansøge Statsforvaltningen om direkte skilsmisse. I så fald vil Statsforvaltningen fremsende en bevilling og I vil herefter være skilt.

Såfremt I ikke er enige om at blive separeret eller skilt, kan I udelukkende ansøge om direkte skilsmisse, hvis:

 • Den ene ægtefælle har været utro
 • I på grund af uoverensstemmelser har boet hver for sig i 2 år eller mere
 • Den ene ægtefælle har udøvet vold mod den anden ægtefælle eller ægtefællernes børn
 • Den ene ægtefælle allerede er gift
 • Den ene ægteægtefælle bortfører jeres barn/børn til udlandet

Hvis I ikke er enige om skilsmisse og ingen af ovenstående situationer gør sig gældende i jeres ægteskab, kan I ansøge om separation.

Efter 6 måneders separation har I hver ret til at blive skilt. I skal være opmærksomme på, at I ikke bliver skilt automatisk efter separationen, I skal ansøge Statsforvaltningen herom.

Hvis I vil separeres eller skilles (eller er uenige herom), kan I ansøge Statsforvaltningen om at blive indkaldt til vilkårsforhandling. Det er et møde hos Statsforvaltningen, hvor I får vejledningen og hvor reglerne om skilsmisse bliver gennemgået.

Ved indsendelsen af ansøgningen til Statsforvaltningen, skal der anvendes en blanket og indbetales en lovpligtigt gebyr til Statsforvaltningen. Læs mere her.

Hvis ikke I kan blive enige om vilkårne for skilsmisse eller separation til vilkårsforhandlingen, bliver sagen sendt til retten.

Separation

Separationen er en prøveperiode, hvor I skal tage stilling til, om I ønsker, at blive skilt eller at forblive gift. I skal dog være opmærksomme på, at en separation har flere juridiske konsekvenser:

 • Hvis én af jer dør, mens I er separeret, arver I ikke hinanden
 • Jeres formuefællesskab ophører – læs mere om formuefællesskab her
 • Troskabspligten ophører
 • Separationen er kun gyldig, hvis I flytter fra hinanden

Såfremt I bliver enige om skilsmisse, mens I er separeret, kan I ansøge om skilsmisse. Hvis I ikke er enige, skal I være separeret i 6 måneder, hvorefter begge parter har ret til skilsmisse, også selvom I ikke er enige.

Skilsmisse

Ved skilsmisse ophører jeres formuefællesskab. Det betyder, at I som udgangspunkt skal dele alt, hvad I ejer ligeligt mellem jer, medmindre I har særeje.

Ved deling af boet, skal hver ægtefælle opgøre sine aktiver og passiver. Hvis begge jeres bodele er positive, deles de ligeligt mellem jer. Det er ligeledes i samme ombæring, at der tages stilling til, hvorvidt en af parterne skal have udbetalt ægtefællebidrag. Dette sker rent praktisk ved udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst, der skal underskrives af begge parter.

Vi anbefaler, at I får hjælp til udarbejdelsen af en bodelingsoverenskomst af en ekspert indenfor området.

Læs mere om bodeling her.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om skilsmisse og separation

Ønsker du hjælp til rådgivning om skilsmisse og separation, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af boopgørelse og bodelingsoverenskomst, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. Eksperterne vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Arveregler for adoptivbørn

Arveregler for adopterede børn

Som udgangspunkt følger det af arveloven, at adopterede børn arver sine adoptivforældre som livsarvinger. Det betyder, at adoptivbørn er på lige fod med biologiske børn i familien i arveretlig forstand. Dette er dog kun tilfældet, såfremt der ikke følger andet af adoptionslovgivningen.

I adoptionslovgivningen differentieres der mellem, hvornår adoptions bevillingen blev udstedt, hvilket er afgørende for, hvilke regler der gælder og dermed hvorledes arveretten skal fortolkes.

Adoption udstedt før 1.1.1957

Børn der blev adopteret mellem 1923 og 1.1.1957 er både legale arvinger i henhold til de biologiske forældre og adoptiv forældrene. Dog er adoptivbarnet kun legal arving til adoptivforældrene og ikke til den øvrige familie.

I denne periode var det muligt for adoptivforældrene at oprettet et testamente, hvori adoptivforældrene havde adgnag til at gøre adoptivbarnet arveløs.

Adoptioner foretaget i perioden 1.1.1957 til 30.09.1972

Ved adoptioner foretaget i denne periode blev der foretaget et juridisk fuldstændigt familieskifte. Det betyder, at børn, der blev adopteret i denne periode, ikke arver den biologiske familie, men udelukkende adoptivfamilien.

Det kan dog i adoptionsbevillingen fremsættes et arveforbehold, således man bevarer arveretten i forhold til de biologiske forældre. Arveforbehold kunne indsættes frem til 1972.

Adoptioner foretaget den 1.10.1972 og frem

For adoptioner foretaget fra den 1.10.1972 og fremefter foretages der ligeledes et fuldstændigt familieskifte, hvorefter adoptivbarnet arver adoptivfamilen. Adoptivbarnet arver dermed adoptivfamilien på lige fod med den øvrige famile. For adoptioner foretaget i denne periode, er der ikke mulighed for at indsætte et arveforbehold som ved adoptioner foretaget i perioden 1.1.1957-30.09.1972.

Lad LegalHero hjælpe dig med rådgivning om arveregler for adoptivbørn

Ønsker du hjælp og vejledning om arvereglerne for adoptivbørn, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om arvereglerne for adoptivbørn, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Testamente for enlige

Legale arvinger

Såfremt du ikke opretter et testamente tilfalder arven efter dig dine legale arvinger. Legale arvinger er et juridisk udtryk for, dem der arver dig efter arveloven. Hvem der er dine legale arvinger afhænger af din familiemæssige situation. Den legale arverækkefølge ser således ud for enlige:

 1. Dine børn eller børnebørn
 2. Forældre
 3. Søskende
 4. Niecer og nevøer
 5. Bedsteforældre
 6. Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre
 7. Staten

Læs evt. mere på domstolenes hjemmeside her.

Testamente for enlige med børn

Når du dør, arver din børn hele arven efter dig. Hvis du ønsker, at arven skal fordeles anderledes, fordi du fx ønsker at dine børnebørn, søster, venner eller en velgørende forening skal arve efter dig, skal du oprette et testamente.

Situationen kan også være den, af dit barn har betydelig gæld og arven derfor kun vil tilfalde vedkommendes kreditorer. I dette tilfælde kan der gives arveafkald. Læs mere om arveafkald her. INDSÆT LINK OM ARVEAFKALD. I så fald skal du beslutte i dit testamente, hvem arven ellers skal tilfalde.

Testamente for enlige uden børn

Hvis du ved din død ikke efterlader dig børn eller børnebørn, tilfalder arven dine forældre, derefter dine søskende og så fremdeles. Se ovenstående arverækkefølge.

Såfremt du ønsker, at arven efter dig skal fordeles anderledes, skal du ligeledes i denne situation oprette et testamente.

I denne situation skal du være opmærksom på boafgiftens størrelse, da den afhænger af den familiemæssige tilknytning. Boafgiften kan være helt op til 36,25% af arven.

Læs mere om boafgift her.

Velgørende organisationer – 30% reglen

30% reglen anvendes ofte af enlige uden børn, der ønsker at testamentere en del af arven efter sig, til personer der bliver pålagt at betale 36,25% i boafgift. Ved at testamentere 30% af boet til en velgørende organisation (der er fritaget fra betale boafgift) mod, at organisationen afholder boets samlede boafgift, kan 70% af boet tilfalde de øvrige arvinger, uden at de skal betale boafgift. Dermed vil den del af arven, der kan fordeles til arvinger, være større samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.

Det er dog kun bestemte velgørende organisationer, der er fritaget for at betale boafgift. Find de velgørende organisationer på Skats hjemmeside her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om fordelingen af arven efter dig og oprettelse af testamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Hos LegalHero foregår det således, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Testamente for ugifte samlevende – uden børn

Arv for ugifte samlevende uden børn

Der er ingen legal arveret for ugifte samlevende. Det betyder med andre ord, at du og din kæreste/samlever ikke arver hinanden, når én af jer dør. I stedet arver jeres forældre efter jer, hvis I ikke opretter et testamente.

Ugifte samlevende har mulighed for, at oprette et udvidet samlevertestamente hvorved man kan arve hinanden som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Læs mere om fuldstændigt særeje her.

I skal dog være opmærksomme på, at som ugifte samlevende kan I ikke sidde i uskiftet bo. Dette kan ikke lade sig gøre, da I ikke er gift og dermed ikke har formuefællesskab. Læs mere om formuefællesskab her.

Testamente for ugifte samlevende uden børn

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at ugifte samlevende kan oprette et testamente.

 1. Testamentet skal være gensidigt, dvs. at I skal indsætte hinanden som arvinger helt eller delvist,
 2. I skal teoretisk kunne indgå ægteskab med hinanden, dvs. at I ikke må være gift med andre eller være søskende,
 3. I må ikke have oprettet et gensidigt samlevertestamente med andre,
 4. I skal leve sammen i et ægteskabslignende forhold,
 5. I skal have haft fælles bopæl de sidste to år og have boet sammen de sidste to år før førstafdødes dødsfald

Kravet om fælles bopæl er opfyldt, selvom I må flytte midlertidigt fra hinanden, pga. institutionsophold, plejehjem eller lignende.

Såfremt I opfylder ovenstående betingelser, kan I oprette et testamente og indsætte hinanden som arvinger helt eller delvist.

Boafgift

I kan ikke undgå boafgiften på ligefod med ægtefæller. Der skal betales 15% i boafgift for arv, der overstiger bundfradraget på 289.000 kr. (2018)

Læs mere om arveafgift her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om udvidet samlevertestamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Det foregår sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Rådgivning om testamente for ægtefæller

Hvorfor oprette et testamente?

Efter arveloven arver den længstlevende ægtefælle halvdelen af arven efter førstafdøde ægtefælle, hvis førstafdøde ægtefælle havde børn. Børnene til først afdøde arver den anden halvdel i ligedeling.

Når den ene ægtefælle dør, skal fællesboet først deles ligeligt, medmindre ægtefællerne har særeje. Den ene del af fællesboet bliver derefter boet efter førstafdøde.

Mange ægtefæller ønsker, at den længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt fra den først afdøde ægtefælle og at børnene derved først arver, når længstlevende ægtefælle dør. Endvidere ønsker mange ægtefæller, at arven til deres børn gøres til særeje, hvorved børnenes arv ikke skal deles med deres respektive ægtefæller i tilfælde af skilsmisse og/eller ved død. Ved at oprette et testamente kan man sikre, at det er tilfældet.

Friarv og tvangsarv

Efter arveloven er 25% af arven tvangsarv. Det vil sige, at 25% skal arven automatisk tilfalder længstlevende ægtefælle og den førstafdødes børn, hvilke benævnes som livsarvinger. Der kan altså ikke ved oprettelse af testamente disponeres over tvangsarven.

Hvis den afdøde ægtefælle efterlader sig både en ægtefælle og et barn, fordeles tvangsarven med 12,5% til hver. Hvis den førstafdøde har flere børn, får den længstlevende ægtefælle forsat 12,5% af tvangsarven, men børnene får 6,25% af tvangsarven hver.

Derudover er resten af arven – 75% friarv. Det vil sige, at den afdøde frit kan disponere over friarven i et testamente.

Andre arvinger end livsarvinger

Hvis I ønsker at en del af arven efter jer, skal gives til andre arvinger end jeres ægtefælle og børn, kan dette kun gøres ved at oprette et testamente. Det er nemlig kun jeres fællesbørn og/eller særbørn, samt jeres respektive ægtefælle, der arver efter jer.

Særbørn

Såfremt du eller din ægtefælle har børn fra et tidligere forhold, kaldes disse for det juridiske term “særbørn”. Hvis du og din ægtefælle ønsker at have mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo, kræver det særbarnets samtykke. Læs mere om uskiftet bo og samtykke fra særbørn her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om testamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Med LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Rådgivning om ophævelse af særeje

Ophævelse af særeje

Særeje etableres enten ved oprettelse af en ægtepagt mellem ægtefæller eller ved at arvelader eller gavegiver, beslutter i et testamente/gavebrev, at arven/gaven er modtagerens særeje.

I førstnævnte tilfælde kan særeje ophæves igen. Hvis du og din ægtefælle har oprettet en ægtepagt, hvorefter jeres aktiver er gjort til særeje, kan ægtepagten ophæves ved oprettelse af en ny ægtepagt. Læs mere om ægtepagter og særejeformer her.

I sidstnævnte tilfælde kan bestemmelsen om særeje udelukkende ophæves, hvis arvelader/gavegiver har anført i testamentet/gavebrevet, at bestemmelsen om særeje kan ophæves. Der er ofte indskrevet en bestemmelse om mulighed for ophævelse af særejet i testamenter/gavebrev, men ikke i alle tilfælde.

Ophævelse af særeje ved ægtepagt

Hvis du og din ægtefælle ønsker at ophæve jeres særeje, kan ophævelsen ved ægtepagt ske på mange måder.

Ophævelsen kan fx omfatte:

 • Ophævelse af al særeje, der er anført i ægtepagten
 • Delvis ophævelse af særeje
 • Ophævelse over en periode, fx procentvis ophævelse pr. år
 • Ophævelsen kan være gældende fra den dato, der sker tinglysning

Der skal derfor oprettes en ægtepagt, der beskriver jeres ønsker for ophævelsen af særejet. Ægtepagten skal derefter tinglyses i personbogen.

Når særejet er ophævet, bliver det der før var særeje til fælleseje og indgår i formuefællesskabet. Læs mere om formuefællesskab her.

Der kan være mange årsager til, at et ægtepar ønsker at ophæve deres særeje og da ophævelsen ved ægtepagt kan ske på flere forskellige måder, anbefaler vi, at I gennemgår jeres situation og ønsker med en specialist indenfor området.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om ophævelse af særeje

Ønsker du hjælp til vejledning til ophævelse af særeje, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ægtepagt om pension

Oprettelse af en ægtepagt om pensioner

Som udgangspunkt er alt hvad et par ejer ved indgåelsen af ægteskab og alt hvad de erhverver under ægteskabet fælleseje og skal derfor deles ligeligt ved skilsmisse eller død.

Dette gælder dog som udgangspunkt ikke for jeres pensionsopsparing, særligt hvis I har været gift i under 5 år. Ægtefæller kan nemlig udtage deres “rimelige” pension uden boldeling. Pensioner bliver vurderet som rimelige, hvis de er tilsvarende andres pensioner, med samme uddannelse, job og løn. Det er Skifteretten der i sidste ende vurderer hvorvidt en pension er rimelig.

Deling af pensioner i tilfælde af skilsmisse kan være særligt relevant, hvis den ene part er gået hjemme med børnene, for at den anden part har kunne arbejde og pleje sin karriere. I dette tilfælde vil den hjemmegående part ikke have haft mulighed for at optjene en pensionsopsparing, hvorfor vedkommende vil blive stillet dårligt i tilfælde af skilsmisse.

Hvis I ønsker at dele jeres pensioner i tilfælde af skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt. Læs mere om ægtepagter her. I skal dog være opmærksomme på, at ikke alle former for pensioner kan deles ved en ægtepagt.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om oprettelse af ægtepagt

Ønsker du hjælp til vejledning og ægtefællers formueforhold og oprettelse af ægtepagt, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af ægtepagt, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.