Hemmeligholdelsesaftale – NDA

Hvad er en hemmeligholdelsesaftale?

Hemmeligholdelsesaftaler er en aftale mellem to parter, der har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse af fortrolige oplysninger, såsom erhvervshemmeligheder, opfindelser, kundeinformationer o.lign. Parterne kan enten vælge at gøre hemmeligholdelsesaftalen gensidig, hvilket betyder, at begge parter giver adgang til fortrolige oplysninger og at begge parter derfor også er forpligtet til at holde disse oplysninger hemmelige. Parterne kan også vælge at udforme en ensidig hemmeligholdelsesaftale, hvor det kun er den ene part, der giver adgang til fortrolige oplysninger, og at det derfor også kun er den ene part, der skal have beskyttelse imod uønsket offentliggørelse.

Man bør på forhånd være opmærksom på, at hemmeligholdelsesaftaler kun beskytter oplysninger, der rent faktisk erfortrolige. Dvs. at oplysninger ikke allerede må have været offentliggjort.

Hvem kan anvende hemmeligholdelsesaftaler? 

Hemmeligholdelsesaftaler er et rigtig godt redskab, som kan bruges i et væld af sammenhænge. Det er dog vigtigt, at man sørger for, at hemmeligholdelsesaftalen er tilrettet det konkrete behov. De primære brugere af hemmeligholdelsesaftaler er virksomheder og konsulenter.

Virksomheder, der samarbejder med andre virksomheder, kan have en interesse i at beskytte de fortrolige oplysninger, der bliver givet adgang til og udvekslet som led i samarbejdet.

Konsulenter kan ofte som led i deres arbejde blive præsenteret for hemmeligholdelsesaftaler, idet de kan få adgang til “maskinrummet” i den virksomhed, de arbejder for. Virksomheden kan derfor have betydelig interesse i, at konsulenten ikke render afsted med oplysningerne, og eventuelt videresælger eller udnytter de for virksomheden livsvigtige oplysninger.

Hvad er sanktionsmulighederne, hvis en hemmeligholdelsesaftale overtrædes? 

Hvis de oplysninger, der er beskyttet under en hemmeligholdelsesaftale, alligevel bliver offentliggjort, så har den krænkede part mulighed for at kræve erstatning for overtrædelsen. I denne type af aftaler er det normalt at indsætte konventionalbod, der ret beset er et på forhånd aftalt beløb, der kan kræves betalt i tilfælde af et brud på aftalen. Det er lidt ligesom en bøde, som parterne har aftalt på forhånd. Beløbsstørrelserne kan variere og det er op til parterne selv at fastsætte det egentlige beløb for konventionalboden.

Hvad kan Glitnr hjælpe med? 

Hos Glitnr kan du finde dygtige eksperter til at hjælpe dig med din hemmeligholdelsesaftale. Vi løser ofte problemstillinger relateret til hemmeligholdelsesaftaler for både konsulenter og virksomheder i alle størrelser. Hvad end du har brug for en standardaftale eller en skræddersyet hemmeligholdelsesaftale, så kan Glitnr hjælpe dig i mål. Vores jurister kan også hjælpe med at revidere og gennemgå en hemmeligholdelsesaftale, som du er blevet præsenteret for af en aftalepart. Hvis du er i tvivl om hvor vidt, du overhovedet har brug for en aftale, så kan du altid få en saglig vurdering af en vores jurister.

Proces

Ønsker du hjælp til at få lavet en hemmeligholdelsesaftale eller ønsker du en gennemgang af en eksisterende hemmeligholdelsesaftale, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos Glitnr foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du modtaget en hemmeligholdelsesaftale fra din aftalepart, så kan du vedhæfte denne på sagen i forbindelse med din sagsoprettelse. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos Glitnr.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i hemmeligholdelsesaftaler. De vil derefter kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning der er bedst for dig. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi kan løse din opgave for dig.

Når du finder et tilbud, som stemmer overens med din forventninger, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte på den digitale platform. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Udarbejdelse af kontrakter

Dette er ikke ensbetydende med, at aftaler lavet mundligt ikke er bindende, men udfordringen hermed er ofte at fastlægge ved en evt. uenighed, hvem der har forpligtet sig til hvad. Derfor vælger mange at formalisere deres aftaler på skrift. Herudover ser mange kontrakter som en god måde at få kortlagt, hvad der skal skal ske, hvis parterne måtte blive uenige, da det ofte vil være sværere at finde fælles fodslag når først en uenighed omkring en aftale er opstået.

Aftaler er kun gyldige såfremt man kan konstatere en egentlig vilje til at indgå.

Udfærdigelsen af en kontrakt er således ikke alene en formalisering af de forhold man ønsker at forpligte hinanden til, men rigtig ofte også en aftale omkring, hvordan man skal skilles såfremt man bliver uenige undervejs.

Typiske eksempler på kontrakter er:

 • Ansættelsesaftaler
 • Købsaftaler
 • Lejeaftaler
 • Ejeraftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Handelsbetingelser
 • Licensaftaler
 • Abonnementsaftaler

Selvom der generelt set ikke er nogen faste formkrav til kontrakter, så er følgende temaer i mange til væsentlige at tage stilling til og få skrevet ind i aftalen:

 • Parterne: Hvem præcist er forbundet af aftalen. Angiv så præcist som muligt i form af f.eks. fulde navn, CPR/CVR adresse mv. for ikke at være i tvivl om, hvem der har indgået aftalen.
 • Varighed: Hvor længe en kontrakt skal gælde og hvad sker der når den udløber er et afgørende moment i enhver aftale. I en lejeaftale vil det i værste fald kunne betyde at en udlejer vil have svært ved at hæve en aftale, hvis den er tidsubegrænset og lejeren har boet på adressen i over 2 år. Hertil kommer hvad der sker når aftalen udløber. Skal der tilbageleveres materialer? Skal aftalen genforhandles? Bliver aftalen gentegnet? Abonnementsaftaler et godt eksempel på, hvor man især skal være opmærksom på disse forhold.
 • Opsigelse: Hvem, hvornår og hvorfor, er væsentlige spørgsmål at tage stilling til når det kommer til. Skal begge parter opsige aftalen? Hvor lang tid i skal der varsles opsigelse.
 • Misligholdelse: Hvad sker der hvis en af parterne misligholder aftalen og hvad skal der til før, at der er tale om en misligholdelse? Misligholdelse opstår når en af af parterne ikke overholder sin del af aftalen. Eksempler herpå kan f.eks. være manglende betaling, manglende levering eller levering af mangelfulde produkter. De almindelige beføjelser vil ofte være at man som part har ret til en række beføjelser herunder erstatning, nedslag eller ophævelse af kontrakten.
 • Persondata: Behandles der indbyrdes eller på vegne af hinanden personoplysninger, som kræver, at I tager særskilt stilling hertil? Reglerne omkring persondata kan medføre store bøder for såvel dataansvarlige og databehandlere, såfremt man ikke holder styr på håndteringen af personfølsomme oplysninger.
 • Betaling/levering: Hvad skal der betales/leveres og hvor skal der betales/leveres henne og hvad sker der, hvis en betaling eller levering forsinkes?
 • Tvistløsning: Hvad skal der gøres hvis der opstår en tvist mellem partnerne, som ikke kan løses ved enten mellem parterne eller i aftalen. Her vil mange ofte vælge at lade det være op til domstolene at vurdere eller ved en en voldgift.

Selvom der i Danmark er aftalefrihed, er der dog alligevel begrænsninger for hvad man kan aftale sig til. Særligt i forhold til erhvervsdrivende og forbrugere er der en række beskyttelsesregler, som skal sikre at man som forbruger ikke kommer til at indgå aftaler som efterfølgende kan vise sig at være urimeligt bebyrdende. Hertil gælder også aftalerettens almindelige regler omkring ugyldighed, herunder aftalelovens § 36 omkring urimelige aftaler.

Ovenstående skal alene ses som et udsnit af nogle af de almindelige temaer som kontrakter almindeligvis vil indeholde. Der findes dog mange forskellige aftaler med tilsvarende forskellige typer af parter, produkter, forhold, vilkår og særlige omstændigheder, hvorfor der ofte vil være behov for en konkret vurdering i langt de fleste tilfælde. Særligt kontrakter, som omhandler udvikling eller produktion af forskellig art, vil ofte skulle kræve en nøje stillingtagen til langt flere forhold end dem, som er oplistet for oven. Man bør derfor altid som udgangspunkt tage stilling til ovenstående temaer, men samtidig være opmærksom på at det i langt de fleste tilfælde er givet godt ud at få en ekspert til at hjælpe med udfærdigelsen eller fortolkningen af en aftale.

Brug for hjælp til dine kontrakter?

Ønsker du hjælp til at få en udfærdiget en kontrakt eller gennemlæst en eksisterende? Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. din kontrakt. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontrakter og ervervsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Vedtægter til selskaber

Hvad skal vedtægterne indeholde? 

For kapitalselskaber, dvs. IVS, ApS og A/S, gælder der en række minimumskrav, som følger af selskabsloven. Af disse krav gælder det, at som minimum skal oplyse følgende:

 • Navn. Selskabets navn samt eventuelle binavne på dit selskab. Selskabsformen (iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne IVS, ApS, A/S eller P/S) skal ligeledes fremgå af navn og binavne. Fx Godt Selskab A/S eller for binavn Godt Grønt Selskab ApS. Et binavn er et ekstra navn, som et selskab kan bruge til fx at markedsføre sig med. Det er gratis at registrere 5 binavne udover selskabets navn.
 • Selskabets branche. Vedtægterne skal indeholde oplysning om den branche og/eller bibranche, som selskabet opererer indenfor.
 • Selskabets adresse. Udover selskabets adresse skal også selskabets øvrige kontaktoplysninger fremgå af vedtægterne. Den kommune som selskabet har hjemsted i skal ligeledes anføres i selskabets vedtægter.
 • Selskabets ledelse. Navnene på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor skal fremgå at selskabets vedtægter. Til at verificere de forskellige aktører i selskabet angives enten CPR- eller CVR-nummer. Der gælder andre regler for udlændinge, der ikke har CPR-nummer. De kan i stedet oplyse enten pasnummer eller nummer fra andet gyldigt identitetskort, der kan bruges til indrejse i et Schengenland. Kopi af dokumentationen skal vedhæftes registreringen. Vær opmærksom på, at alle selskaber skal have en direktion for at kunne opnå registrering hos erhvervsstyrelsen. Det er dog ikke nødvendigt at indsætte en bestyrelse.
 • Stiftelsesdato. Det er vigtigt at stiftelsesdatoen er identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
 • Selskabets formål. Det kan fx være: “Selskabet har til formål at sælge og levere konsulentydelser til erhvervskunder indenfor energibranchen.” Uanset hvad selskabets formål er, så er det en god idé, at lave en relativt bred formålsbeskrivelse, således at ledelsen har et større operationsområde i den daglige drift.
 • Selskabets tegningsregel. Tegningsreglen beskriver, hvem i ledelsen, der kan indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift. Det er som oftest den administrerende direktør, der har tegningsret, men man kan sagtens vedtage tegning kræver både direktør(er) samt bestyrelsens underskrifter.
 • Generalforsamlinger. Vedtægterne skal indeholde regler for, hvordan der indkaldes til generalforsamling.
 • Vedtægtsændringer. For at sikre at eventuelle ændringer af vedtægterne besluttes en måde, der tilgodeser alle involverede parter i selskabet, er det vigtigt at selskabets vedtægter indeholder regler for, hvordan der træffes beslutning om vedtægtsændringer.
 • Selskabskapitalen. Dette kaldes også den indskudte kapital. For et IVS er det minimum 1 kr., for ApS minimum 50.000 kr. og for A/S minimum 500.000 kr. Herudover skal selve indskudsmetode og kurs anføres.
 • Regnskabsår. De fleste selskaber har regnskabsår parallelt med kalenderåret, dvs. 1. januar til 31. december. Dog kan man sagtens vælge at have såkaldt forskudt regnskabsår. Har virksomheden en revisor skal denne anføres med navn. Dette er dog ikke nødvendigt, såfremt selskabet har fravalgt revision af årsrapporter. Sidstnævnte er normalt for mindre selskaber.

Valgfri tilføjelser til selskabets vedtægter

De minimumskrav, der er oplistet ovenfor, udgør grundreglerne for ethvert selskab. De fleste selskaber benytter sig derfor af en ejeraftale ved siden af vedtægterne. En ejeraftale forpligter ikke selskabet til at agere på en bestemt måde, men er derimod en aftale i mellem selskabets ejere, dvs. aktionærer eller anpartshavere. Da ejeraftalen ikke kan omfatte alle de forhold, som et selskab vil kunne komme ud for, er det oftest hensigtsmæssigt at tilføje en række ekstra punkter til selskabets vedtægter.

I mange situationer vil det derfor også være værd at overveje at tilføje nogle af de følgende bestemmelser til selskabets vedtægter:

 • Salgsindskrænkninger. Der er i selskabsloven ingen begrænsninger vedrørende salg af anparter. Derfor gælder det, at såfremt ikke andet er aftalt, så kan en kapitalejer til enhver tid sælge sin andele til en tredjemand. Problemet med dette udgangspunkt er imidlertid tydeligt, idet de fleste virksomhedsejere gerne vil have en vis kontrol med, hvem de skal eje deres selskab sammen med. Derfor kan man indsætte en regulering af anpartssalg i selskabets vedtægter. Det kan fx være et krav om samtykke fra de andre ejere, førend anparterne kan videresælges. I nogle selskaber vil ejerkredsen formentlig kunne blive enige om, at såfremt en ejer vil sælge sine anparter, så har vedkommendes medejere forkøbsret til anparterne. En sådan bestemmelse vil skulle indeholde regler for, hvordan prisen i så fald fastsættes, herunder om medejerne har pligt til at betale samme beløb, som er blevet tilbudt af tredjemand, eller om prisen skal fastsættes af en revisor på baggrund af en nærmere defineret udregningsmodel.
 • Medsalgsret og medsalgspligt. En medsalgsret giver minoritetsejere beskyttelse i tilfælde af, at en majoritetsejer ønsker at sælge sine andele i et selskab. I disse tilfælde vil en medsalgsret oftest give minoritetsejeren mulighed for at sælge sine anparter på samme vilkår som majoritetsejeren. Omvendt giver en medsalgspligt en minoritetsejer pligt til at sælge sine anparter i tilfælde af, at en majoritetsejer ønsker at sælge sine andele til en tredjemand, der ønsker at købe hele eller en vis portion af selskabet.

Sådan hjælper LegalHero dig med dine vedtægter

Ønsker du hjælp til at få en vurdering eller revidering af dit selskabs vedtægter, eller ønsker du at få hjælp til at oprette nye vedtægter, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Hjælp til ejeraftale

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en kontrakt, der bestemmer forholdet internt mellem flere ejere af et selskab. Det er altid bedst at indgå aftaler i fredstid, og derfor bør man som udgangspunkt også udarbejde en ejeraftale så tidligt som muligt, hvis man ønsker at starte et selskab sammen med andre personer. Som nævnt ovenfor, så er en ejeraftale et skriftligt dokument, der er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne hver især har.

Der er en lang række af forhold, der skal behandles i en ejeraftale, og selvom nogle af punkterne i momentet for udarbejdelsen af ejeraftalen kan virke fjerne og langt ude i fremtiden, så er gør man klogt i at behandle alle punkter med stor opmærksomhed for de hypotetiske situationer, der kan opstå.

Nogle af de forhold, der typisk behandles i en ejeraftale er blandt andet følgende:

 • Arbejdsindsats

Hvor stor en arbejdsindsats skal ejerne hver især lægge i virksomheden? Hvis ikke man har forventningsafstemt om dette punkt, kan man risikere en situation, hvor man har en ejer, der reelt set sidder ”gratis” med i virksomheden.

 • Salg af ejerandele

Ønsker en ejer at sælge sin ejerandel, bør det i den forbindelse blandt andet overvejes, om de andre ejere bør have en forkøbsret, således at de resterende ejere fortsat kan bevare kontrollen med selskabet.

 • Advisory board

Mange nyopstartede virksomheder kan nyde godt af gode råd og vejledning fra erfarende erhvervsfolk, og flere vælger i den forbindelse at nedsætte et såkaldt advisory bord, som man som ejer kan sparre med, hvis det er behov for dette.

 • Hvis ejeraftalen ikke overholdes

Det bør ligeledes aftales, hvordan man sanktionere en manglende overholdelse af ejeraftalen.

Dette var blot et meget kort uddrag af, hvilke punkter, man bør komme ind på i en ejeraftale. Vil du læse mere om, hvad skal stå i en ejeraftale, kan du gøre dette her.

Ønsker du hjælp til at udarbejde en ejeraftale? 

En udarbejdelse af en ejeraftale er et område, hvor det virkelig kan frafrådes at gå på kompromis med den juridiske rådgivning. Som en af de bærende søjler i virksomheden, er en ejeraftale et meget vigtigt juridisk dokument. Ejeraftalen kan på sin vis siges, at være hele grundlaget for selskabet samt ejernes erhvervsudøvelse i forbindelse hermed.

Hos LegalHero kan du modtage kompetent juridisk rådgivning i relation til alle aspekter vedrørende udarbejdelser af ejeraftaler. Vores juridiske eksperter i selskabsret har mangeårig erfaring med netop udfærdigelsen af ejeraftaler, og et godt kendskab til alle de forhold, der er af betydning i forbindelse med ejeraftaler. Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af en ejeraftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af en ejeraftale, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en ejeraftale.

Hvordan foregår sagsbehandlingen? 

Ønsker du juridisk rådgivning vedrørende ejeraftaler, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Kontraktret

Kontraktretten er et af LegalHeros kerneområder. Vores erhvervsjuridiske eksperter har alle dybdegående erfaring og ekspertise i både at udfærdige og gennemgå alle typer af kontrakter. Der findes flere typer af kontrakter end der er jurister til at gennemgå dem. Dog er vores juridiske rådgivere hver især eksperter indenfor deres specialefelt. Du kan derfor vide dig sikker på, at LegalHero har en til flere specialister, der kan hjælpe dig med at løse din kontraktretlige opgave. LegalHero er den nemmeste måde at få løst sin juridiske problemstilling på.

Vigtige problemstillinger

Som virksomhed er det vigtigt dit juridiske bolværk står stærkest muligt. Danske virksomheder oplever en stigende regulering, der oftest er omfattende og kompleks, og når en forretningspartner forelægger en ugennemsigtig aftale, så kan det sagtens betale sig at være på forkant med juraen og få en ekspert til at gennemgå aftalekomplekset. Ikke to virksomheder er ens, og det er derfor væsentligt at sikre, at din virksomheds juridiske grundlag er skræddersyet til at tage højde for de nødvendige forhold.

Oftest er stridspunkterne i kontraktfortolkninger spørgsmål om fejl og mangler, fortrydelse samt fortroligheds- og konkurrenceklausuler.

Læs mere om de enkelte kontraktprodukter her på siden:

Populære ydelser indenfor kontraktret