Kapitalnedsættelse i ApS og A/S

En kapitalnedsættelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital nedsættes til et givent beløb. Det er væsentligt, at selve kapitalnedsættelsen har et specifikt formål. Overordnet set er der tre formål, der kan begrunde en kapitalnedsættelse. Det kan bl.a. være, at man bruge noget af selskabskapitalen til at betale kreditorer eller dække et underskud. Derudover kan en kapitalnedsættelse bruges til at udlode midler til selskabets aktionærer eller anpartshavere. Sidst men ikke mindst kan man bruge en selskabsnedsættelse til at overføre noget af selskabskapitalen til den frie reserve.

Der gælder en række krav til hvornår og hvordan, der kan foretages en kapitalnedsættelse. Det kan du læse mere om nedenfor.

Kapitalnedsættelse til dækning af underskud

En kapitalnedsættelse, der har til formål at dække et underskud i selskabet, kan gennemføres med det samme. Det betyder, at selve beslutningen kan ske samtidig med registreringen, fordi selve nedsættelsen kun er en bogføringsmæssig postering. Det skyldes bl.a., at selskabets kreditorer ikke skal acceptere kapitalnedsættelsen, fordi de ikke stilles ringere ved en sådan overførsel. Noget af det eneste, man som ledelse bør være opmærksom på, er, at selve beløbet, som kapitalen nedsættes med, ikke overstiger selskabets overførte overskud. Erhvervsstyrelsen har derfor opfordret til, at man som ledelse sørger for, at der udarbejdes revisorerklæring eller andet materiale, som kan opfylde kravet. Kapitalnedsættelser til dækning af underskud kan desuden udelukkende ske til kurs 100.

Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller til henlæggelse til fri reserve

Modsat en kapitalnedsættelse til dækning af overskud, så er der flere krav til en kapitalnedsættelse, der har til formål at udbetale midler til selskabets kapitalejere eller til henlæggelse til selskabets reserver. Overordnet set skal kapitalnedsættelsen gennemgå tre trin, for at kunne gennemføres.

 1. Beslutning: Selskabet skal på generalforsamlingen beslutte, at det vil nedsætte selskabskapitalen. Dette gøres efter en opfordring fra selskabets ledelse. Selve beslutningen skal indeholde (1) det nominelle beløb, og evt. overkurs som kapitalen nedsættes med; (2) formål for kapitalnedsættelsen, herunder til dækning af underskud, udbetaling til kapitalejere og henlæggelse til reserver. Bemyndigelsen til en beslutning om kapitalnedsættelse er en vedtægtsændring. Hvis man efter en generalforsamlingsbeslutning ønsker at ændre selve det beløb, som kapitalen skal nedsættes med, er det nødvendigt at træffe en ny beslutning på generalforsamlingen. Selskabet kan i vedtægterne beslutte, at ledelsen af selskabet har mulighed for at nedsætte selskabskapitalen med et vist beløb.
 2. Proklama: En proklama er en opfordring til eventuelle kreditorer om at anmelde krav. Kreditorer har efter opfordringen fra selskabet 4 uger til at anmelde sine krav. Det er desuden et krav, at selskabets kreditorer har fået fyldestgjort alle forfaldne krav, ligesom der skal stilles fornøden sikkerhed for uforfaldne og omtvistede krav. Da gennemførslen af kapitalnedsættelsen i dag – for det meste – sker automatisk, da er der i Erhvervsstyrelsen IT-system indbygget en forsinkelse på gennemførslen, der udsætter gennemførslen 4 uger efter fristen for anmeldelse fra kreditorerne.
 3. Gennemførsel: Når beslutningen er anmeldt og kreditorernes anmeldelsesfrist er udløbet, da gennemføres kapitalnedsættelsen automatisk i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Udbetalingen af selskabskapitalen kan ske til både under- og overkurs, modsat kapitalnedsættelse til dækning af underskud, der udelukkende kan ske til kurs 100.

Lad LegalHero hjælpe dig med din kapitalnedsættelse

Ønsker du at hjælp til at foretage en kapitalnedsættelse i dit ApS eller A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din kapitalnedsættelse sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Kapitalforhøjelse i IVS, ApS & A/S

En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan fx være som led i en tilførsel af likviditet til et selskab i nød eller som led i en omstrukturering eller omdannelse. Derudover kan kapitalforhøjelser bruges til at udstykke flere anparter eller aktier til eksempelvis medarbejderaktier, warrants eller optioner.

Hvordan laver man en kapitalforhøjelse?

For at foretage en kapitalforhøjelse i et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen. Dog kan fx direktionen i et selskab få bemyndigelse til at hæve selskabskapitalen, såfremt dette er vedtaget på en generalforsamling og indskrevet i selskabets vedtægter.

I praksis fungerer en kapitalforhøjelse på følgende måde:

 • Forberedelse af kapitalforhøjelse: Først og fremmest skal der tages stilling til typen af kapitalforhøjelse samt de processer, der skal tiltrædes i denne forbindelse. Her er det bl.a. vigtigt at tage stilling til, hvordan den nye kapital indskydes i selskabet. Der kan bl.a. være tale om et kontant indskud i form af penge, som lån gennem eksempelvis konvertible gældsbreve eller ved flytning af frie reserver til selskabskapitalen ved en såkaldt fondsemission. Sidstnævnte kan bl.a. bruges til at lave selskabets egenbeholdning til fx medarbejderaktier eller warrants. Kapitalforhøjelsen kan også struktureres som en kombination af disse.
 • Beslutning på generalforsamling: Dernæst skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt. Dog er det vigtigt, at selskabet først og fremmest har indkaldt til generalforsamlingen overfor alle selskabets kapitalejere.
 • Selskabskapital: Det er nødvendigt at tage højde for selskabskapitalen før og efter kapitalforhøjelsen. I denne forbindelse skal der tages stilling til den kurs, hvorved forhøjelsen skal ske.
 • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i kapitalforhøjelsen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve kapitalforhøjelsen gøres ved, at de opdaterede vedtægter, vurderingsberetning og omdannelsesbalance uploades hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet på generalforsamlingen, hvorefter omdannelsen er en realitet.
 • Opdatering af eventuelt ejeraftale: Såfremt der allerede foreligger en ejeraftale, bør denne opdateres, således at også nye ejere indtræder i aftalen. Foreligger der ingen ejeraftale, bør det overvejes at lave en. Læs mere om ejeraftaler her.

Bemærk, at selskabsloven indeholder en række formelle krav, der har betydning for flere af ovennævnte punkter.

Lad LegalHero hjælpe dig med din kapitalforhøjelse

Ønsker du at hjælp til at foretage en kapitalforhøjelse i dit IVS, ApS eller A/S så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din kapitalforhøjelse sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Omdannelse af A/S til ApS

Hvordan omdanner jeg et A/S til et ApS?

At omdanne sin selskabsform til “en mindre” en af slagsen er en forholdsvis enkel proces. For at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen. Der er hverken behov for udarbejdelse af en vurderingsberetning eller en omdannelsesbalance.

I praksis fungerer en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab på følgende måde:

 1. Beslutning på generalforsamling: Først skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
 2. Selskabskapital: Selskabskapitalen skal på omdannelsestidspunktet udgøre mindst 50.000 kr., hvilket er minimumskravet for anpartsselskaber. Det kræver desuden ikke godkendelse fra selskabets kreditorer at omdanne selskabet fra et A/S til et ApS.
 3. Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og formentligt lavere selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her.
 4. Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omdannelsen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Dette kan gøres digitalt gennem virk.dk.

Omdannelsen af et ApS til et A/S skaber ingen ny juridisk enhed. Derfor vil selskabets CVR-nummer forblive det samme.

Omdannelse af ApS til A/S

Hvis man ønsker at omdanne sit eksisterende anpartsselskab til et aktieselskab, så er det også en mulighed. En sådan omdannelse vil blot kræve, at der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling med dobbelt 2/3-flertal. Da der er tale om en slags opgradering af selskabsformen, er det et lovkrav, at der udarbejdes både vurderingsberetning og omdannelsesbalance. Selve omdannelsen fra ApS til A/S kræver desuden en vedtægtsændring, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet. Ligesom andre omdannelser af kapitalselskaber, vil selskabet forblive den samme juridiske enhed, og der vil derfor ikke ske en udskiftning af selskabets CVR-nummer.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omdannelse

Ønsker du at hjælp til at omregistrere dit A/S til et ApS, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din omregistrering sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S

Hvordan omdanner jeg en personlig virksomhed til et ApS til et A/S?

Der kan være mange grunde til at overveje at omdanne sin personlige virksomhed til et anpartsselskab eller til et aktieselskab. Oftest vil en personlig virksomhed ikke være den mest hensigtsmæssige selskabsform på længere sigt. Blandt de mest hyppige bevæggrunde til en omdannelse er, at man vil undgå reglerne om personlig hæftelse, at virksomheden oplever stor vækst eller man ønsker at udnytte visse skattemæssige fordele. Uanset hvilken motivation, der ligger til grund for omdannelsen, så er der en række forhold, man bør være opmærksom på. Det er nemlig flere muligheder for omdannelse, og kravene såvel som konsekvenserne er forskellige.I udgangspunktet har man som indehaver af en personlig virksomhed mulighed for at lave en normal skattemæssig omdannelse til et ApS eller et A/S. Alternativt kan man foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Sidstnævnte kræver dog, at man iagttager en række væsentlige forhold. Normal skattemæssig omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S En måde at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab på, er, at lade sin personlige virksomhed overdrage til et ApS eller et A/S. I disse tilfælde vil man ikke blot være indehaver af den personlige virksomhed, men også 100% ejer af det nye selskab. Derfor er der tale om en overdragelse mellem såkaldte interesseforbunde parter. Prisen for overdragelsen er derved vanskelig at værdiansætte, og netop derfor vil SKAT skulle foretage en værdiansættelse af den personlige virksomheds goodwill. SKAT værdiansætter den såkaldte goodwill, der handles mellem de interesseforbundne parter, efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. Formålet er, at overdragelsen vil skulle ligne en overdragelse mellem to uafhængige parter. Dette kaldes armslængdeprincippet og har til hensigt, at udjævne de forhold, der vedrører transaktionen mellem de interesseforbunde parter. På den baggrund vil SKAT fastlægge en pris, der formodes at have været aftalt, hvis samme transaktion under samme omstændigheder havde fundet sted mellem uafhængige parter. På den baggrund kan den skattepligtige indkomst opgøres i overensstemmelse hermed. Den skattepligtige indkomst opgøres derfor som en almindelig afståelse. De skattemæssige implikationer af en sådan type transaktion kan derfor have betydelige og økonomisk ufavorable konsekvenser for indehaveren af den personlige virksomhed. Bl.a. derfor er der mulighed for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, der tilsidesætter skattepligten ved en omdannelsesproces. Skattefri omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S Heldigvis er der mulighed for skattefrit at omdanne sin personlige virksomhed til et ApS eller et A/S. Vejen til den skattefri omdannelse er beskrevet i virksomhedsomdannelsesloven. I tekniske termer foregår der en skattemæssig succession. Det betyder, at det nye selskab overtager alle tidligere skattemæssige forpligtelser. På den måde undgår både ejeren af den personlige virksomhed og selskabet at blive beskattet ved omdannelsen. For at kunne leve op til kravene i virksomhedsomdannelsesloven skal man som minimum opfylde følgende betingelser:

 • Virksomhedsomdannelsen skal ske til et nystiftet selskab.
 • Betalingen til ejeren for overdragelsen må ikke ske med kontanter, men kun med aktier i det nye selskab.
 • Hele virksomheden skal overdrages til den nye virksomhed. Det gælder både aktiver og passiver.
 • Det er desuden et krav, at selskabet omdannes indenfor de første 6 måneder af et regnskabsår.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omdannelse Ønsker du at hjælp til at omregistrere din personlige virksomhed til et ApS eller et A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din omdannelsesproces sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Omdannelse ApS til A/S

Hvordan omdanner jeg et ApS til et A/S?

For at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen.

I praksis fungerer en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab på følgende måde:

 • Beslutning på generalforsamling: Først skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
 • Vurderingsberetning: Generalforsamlingens beslutning skal træffes på baggrund af en vurderingsberetning. En vurderingsberetning har til formål at værdiansætte selskabets aktiver og må ikke være mere end 4 uger gammel på tidspunktet for beslutningen om omdannelse. Dette er af hensyn til at fremlægge et retvisende øjebliksbillede af selskabets økonomi. Vurderingsberetningen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.
 • Omdannelsesbalance: Selskabet skal ydermere have foretaget en omdannelsesbalance, der skal udarbejdes efter samme fremgangsmåde, som selskabet udarbejder årsrapporter, fx jf. Årsregnskabsloven. Omdannelsesbalancen skal revideres af en revisor, såfremt selskabet er underlagt revisionspligt. Omvendt er der ikke krav om, at omdannelsesbalancen skal revideres, såfremt selskabet ikke er underlagt revisionspligt. Frivillig revisionspligt gennemtvinger heller ikke en revidering af omdannelsesbalancen. Omdannelsesbalancen skal, ligesom vurderingsberetningen, indsendes til Erhvervsstyrelsen.
 • Selskabskapital: Selskabskapitalen skal på omdannelsestidspunktet udgøre mindst 500.000 kr., hvilket er minimumskravet for aktieselskaber. Det kræver desuden ikke godkendelse fra selskabets kreditorer at omdanne selskabet fra et ApS til et A/S.
 • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her.
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omregistreringen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter, vurderingsberetning og omdannelsesbalance uploades hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet på generalforsamlingen, hvorefter omdannelsen er en realitet.

Omdannelsen af et ApS til et A/S skaber ingen ny juridisk enhed. Derfor vil selskabets CVR-nummer forblive det samme.

Omdannelse af A/S til ApS

Hvis man ønsker at omdanne sit eksisterende aktieselskab til et anpartsselskab, så er det også en mulighed. En sådan omdannelse vil blot kræve, at der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling med dobbelt 2/3-flertal. Da der er tale om en slags nedgradering af selskabsformen, er der ikke lovkrav om hverken vurderingsberetning eller omdannelsesbalance. Selve omdannelsen fra A/S til ApS kræver dog en vedtægtsændring, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet. Ligesom andre omdannelser af kapitalselskaber, vil selskabet forblive den samme juridiske enhed, og der vil derfor ikke ske en udskiftning af selskabets CVR-nummer.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omregistrering

Ønsker du at hjælp til at omregistrere dit IVS til et ApS, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din omregistrering sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Omdannelse af IVS til ApS

Hvordan omdanner jeg et IVS til et ApS?

Omdannelse er faktisk ikke en retvisende beskrivelse af den proces, hvorefter et IVS bliver til et ApS. Da begge selskabsformer er kapitalselskaber, er der i stedet blot brug for en omregistrering hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at der ikke sker ophør af iværksætterselskabet og at der derfor heller ikke er behov for et nyt CVR-nummer. Virkningen er, at det er både forholdsvist nemt og billigt at omdanne sit IVS til et ApS.

I praksis fungerer en omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab på følgende måde:

 • Beslutning om omregistrering: Først skal der træffes beslutning om omregistreringen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
 • Revisorerklæring: Dernæst skal der udarbejdes en revisorerklæring, der tilkendegiver, at den fornødne selskabskapital er til stede i selskabet på omregistreringstidspunktet. Når et IVS omregistreres til et ApS er det et krav, at der minimum er 50.000 kr. til stede i selskabet.
 • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres. Læs mere om selskabsvedtægter her
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i omregistreringen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter samt revisorerklæringen uploades hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter omdannelsen er en realitet.

Lad LegalHero hjælpe dig med din omregistrering

Ønsker du at hjælp til at omregistrere dit IVS til et ApS, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero forestå din omregistrering sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Joint Venture

Hvad er et joint venture?

Et joint venture er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder. Målsætningerne for joint ventures kan variere, men oftest er hensigten, at parterne ønsker at udnytte de fordele, der er ved et partnerskab, for at opnå eller indfri en kommerciel målsætning. De overvejende fordele ved joint ventures er bl.a. stordriftsfordele, flere ressourcer og større kapacitet. Derudover kan et joint venture give mulighed for ekspansion ind i nye markeder samt adgang til ny og større ekspertise.

Efter at have klargjort og præciseret sin målsætning for et joint venture, skal der tages stilling til, hvilken type joint venture-model man ønsker at iværksætte. Overvejelserne bør bl.a. omfatte en grundig vurdering af, hvor meget man ønsker at deltage i den daglige drift, samt hvor risikovillig man ønsker at være. Grundlæggende findes der to måder at etablere et joint venture på:

 • Samarbejde: I visse tilfælde vil det være nok blot at indgå i et samarbejde, der beror på en samarbejdsaftale. Det kan fx være i tilfælde, hvor en mindre virksomhed ønsker at hægte sig på en større virksomheds salgskanaler. En samarbejdsaftale vil indeholde parternes pligter og rettigheder i joint venturet.
 • Virksomhedskonstruktion: Hvis et joint venture er større og mere risikobetonet, så bør det overvejes at stifte et selvstændigt joint venture-selskab. I praksis vil parterne i joint venturet sammen stifte et selskab, der i sig selv vil fungere som instrument for samarbejdet.

Under alle omstændigheder vil et joint venture aftale skulle tage stilling til følgende forhold:

 • Overordnet målsætning med joint venture, herunder eventuelle succeskriterier
 • Samarbejde eller virksomhedskonstruktion?
 • Hvem skal investere hvad og hvornår?
 • Hvem tilvejebringer eventuelle ressourcer i form af fx arbejdskraft eller produktionsaktiver?
 • Ejerskab af eventuelle immaterielle rettigheder, der opstår ud af joint venturet?
 • Afstemning af ansvarsområder og præcisering af forretningsgange
 • Forventningsafstemning i forhold til afstemning af risici, overskud og tab
 • Løsning af uoverensstemmelser i mellem joint venturets parter, fx mediation eller voldgift?

Lad LegalHero hjælpe dig i mål med din etablering af et joint venture

Der kan være stor risiko forbundet med at indlede et joint venture. Derfor bør man altid konsultere en ekstern rådgiver, inden man giver sig kast med etableringen af sit samarbejde.

Ønsker du hjælp til at etablere et joint venture, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. LegalHero har jurister, der er eksperter i at hjælpe dig til at overveje alle tænkelige fordele og ulemper samt muligheder og risici, der er forbundet med dit joint venture. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Finansiering – venture kapital og lånefinansiering

Hvad hjælper LegalHero med i forbindelse med din finansieringsrunde?

Alt efter hvilken type finansiering, der er tale om, og hvilket stadie din virksomhed befinder sig på, så er problemstillingerne vigtige at tage grundigt stilling til. LegalHero har hjulpet mange virksomheder med at komme sikkert og godt igennem deres virksomhedsfinansiering.

Lånefinansiering

Fremmedfinansiering er de tilfælde, hvor virksomheden optager et lån. Oftest stiller långiver krav til mindre virksomheder om, at ejerne stiller personlig kaution for lånet. Det er derfor vigtigt, at man er fuldstændig indforstået med, hvilke vilkår låneaftalen indeholder. For større virksomheder kan långiver være et syndikat af fx banker, der går sammen om at finansiere en virksomhed. Et sådant aftalekompleks kræver nøje sparring og rådgivning, for at være sikker på aftalens soliditet i tilfælde af konflikt.

Crowdfunding

Crowdfunding er en god mulighed for at modtage midler fra privatpersoner, der vil investere i både store og små projekter. Oftest er der meget lidt risiko forbundet med at modtage fremmedfinansiering gennem de etablerede crowdfundingplatforme, men det kan alligevel være en god idé at alliere sig med en rådgiver, såfremt man går med overvejelser om at søge crowdfunding, herunder bl.a. at sætte sig ind i hvilke betingelser, der er gældende på den pågældende platform.

Investering fra privatpersoner (business angels)

Miljøet omkring business angels i Danmark er i rivende udvikling. Flere og flere personer investerer private midler i startups, hvilket er en positiv og vækstskabende udvikling for samfundet. Står ens virksomhed overfor en investering fra en privat investor, så kan det være svært at danne sig et overblik over selve investeringsprocessen. Man har måske allerede aftalt en værdiansættelse for sin virksomhed samt en ønsket beløbsstørrelse for investeringen. Hernæst skal man tage stilling til om investoren skal købe eksisterende anparter fra ejerne af virksomheden, eller om der skal ske en kapitaludvidelse. Sidstnævnte er navnlig måden at få pengene ind i selskabet på, og selve formaliseringen af investeringen består dernæst af en række selskabsretlige dispositioner, hvor selskabet først og fremmest skal beslutte, at den vil modtage investeringen. Dette gøres på en generalforsamling. Dertil skal der udarbejdes en række dokumenter, bl.a. protokollater, vedtægtsændringer samt en eventuelt ny ejeraftale. En ejeraftale er en slags krumtap for mange investeringer. Den indeholder de vilkår, der regulerer samarbejdet mellem investorer og ejere. Sidst men ikke mindst skal investeringen registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Vores jurister har dybdegående erfaring med at rådgive om investeringsprocesser, helt fra indledende forhandling til afsluttende registrering.

Investering fra innovationsmiljøer

I Danmark findes der fire innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne er statsstøttede og råder sammenlagt over 200 millioner kr.  De fire innovationsmilljøer er Pre-Seed innovationSyddansk InnovationCAPNOVA og Borean. Fælles for disse innovationsmiljøer er, at de alle kun investerer i virksomheder, som har haft en forholdsvis kort levetid og en meget begrænset omsætning.

Visse innovationsmiljøer har været udsat for en del kritik af deres såkaldte term sheets, dvs. deres vilkår for investeringen. Det kan være vanskeligt at bedømme, hvorvidt et term sheet er rimeligt eller om det sætter virksomhedens muligheder for at modtage yderligere investering over styr.

LegalHeros juridiske eksperter kan være behjælpelige med at rådgive dig om de vilkår, som din virksomhed er blevet præsenteret for. Det kan altid betale sig at alliere sig med en betroet rådgiver, da den forkerte investeringsaftale kan have fatale konsekvenser for en virksomheds fremtidsudsigter.

Investering fra venturefonde

Venturefonde har strenge krav i forhold til, hvilke virksomheder de investerer i, og de går ofte kun ind i virksomheder, som har et investeringsbehov på minimum 20-25 millioner. Venturekapitalfondene kræver detaljerede forretningsplaner, en sund og forsvarlig drift af virksomheden samt et team, der kan bære deres investering frem. Processen omkring investeringer fra venturefonde kan derfor også være betragteligt mere omstændig end ved de førnævnte aktører. LegalHero kan hjælpe din virksomhed med at klargøre din virksomhed til en venture-investering, herunder et legal health check, eller en legal due diligence.

Hvordan kan LegalHero hjælpe dig i forbindelse med finansiering af din virksomhed?

Det er altid hensigtsmæssigt at få en jurist til at hjælpe dig med din finansieringsrunde. Selve aftalekomplekset kan være omfattende, og det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at der er taget forhold for alle tænkelige scenarier. LegalHeros jurister kan bistå dig fra start til slut, når du er på jagt efter finansiering. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Hemmeligholdelsesaftale – NDA

Hvad er en hemmeligholdelsesaftale?

Hemmeligholdelsesaftaler er en aftale mellem to parter, der har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse af fortrolige oplysninger, såsom erhvervshemmeligheder, opfindelser, kundeinformationer o.lign. Parterne kan enten vælge at gøre hemmeligholdelsesaftalen gensidig, hvilket betyder, at begge parter giver adgang til fortrolige oplysninger og at begge parter derfor også er forpligtet til at holde disse oplysninger hemmelige. Parterne kan også vælge at udforme en ensidig hemmeligholdelsesaftale, hvor det kun er den ene part, der giver adgang til fortrolige oplysninger, og at det derfor også kun er den ene part, der skal have beskyttelse imod uønsket offentliggørelse.

Man bør på forhånd være opmærksom på, at hemmeligholdelsesaftaler kun beskytter oplysninger, der rent faktisk erfortrolige. Dvs. at oplysninger ikke allerede må have været offentliggjort.

Hvem kan anvende hemmeligholdelsesaftaler? 

Hemmeligholdelsesaftaler er et rigtig godt redskab, som kan bruges i et væld af sammenhænge. Det er dog vigtigt, at man sørger for, at hemmeligholdelsesaftalen er tilrettet det konkrete behov. De primære brugere af hemmeligholdelsesaftaler er virksomheder og konsulenter.

Virksomheder, der samarbejder med andre virksomheder, kan have en interesse i at beskytte de fortrolige oplysninger, der bliver givet adgang til og udvekslet som led i samarbejdet.

Konsulenter kan ofte som led i deres arbejde blive præsenteret for hemmeligholdelsesaftaler, idet de kan få adgang til “maskinrummet” i den virksomhed, de arbejder for. Virksomheden kan derfor have betydelig interesse i, at konsulenten ikke render afsted med oplysningerne, og eventuelt videresælger eller udnytter de for virksomheden livsvigtige oplysninger.

Hvad er sanktionsmulighederne, hvis en hemmeligholdelsesaftale overtrædes? 

Hvis de oplysninger, der er beskyttet under en hemmeligholdelsesaftale, alligevel bliver offentliggjort, så har den krænkede part mulighed for at kræve erstatning for overtrædelsen. I denne type af aftaler er det normalt at indsætte konventionalbod, der ret beset er et på forhånd aftalt beløb, der kan kræves betalt i tilfælde af et brud på aftalen. Det er lidt ligesom en bøde, som parterne har aftalt på forhånd. Beløbsstørrelserne kan variere og det er op til parterne selv at fastsætte det egentlige beløb for konventionalboden.

Hvad kan Glitnr hjælpe med? 

Hos Glitnr kan du finde dygtige eksperter til at hjælpe dig med din hemmeligholdelsesaftale. Vi løser ofte problemstillinger relateret til hemmeligholdelsesaftaler for både konsulenter og virksomheder i alle størrelser. Hvad end du har brug for en standardaftale eller en skræddersyet hemmeligholdelsesaftale, så kan Glitnr hjælpe dig i mål. Vores jurister kan også hjælpe med at revidere og gennemgå en hemmeligholdelsesaftale, som du er blevet præsenteret for af en aftalepart. Hvis du er i tvivl om hvor vidt, du overhovedet har brug for en aftale, så kan du altid få en saglig vurdering af en vores jurister.

Proces

Ønsker du hjælp til at få lavet en hemmeligholdelsesaftale eller ønsker du en gennemgang af en eksisterende hemmeligholdelsesaftale, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos Glitnr foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du modtaget en hemmeligholdelsesaftale fra din aftalepart, så kan du vedhæfte denne på sagen i forbindelse med din sagsoprettelse. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos Glitnr.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i hemmeligholdelsesaftaler. De vil derefter kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning der er bedst for dig. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi kan løse din opgave for dig.

Når du finder et tilbud, som stemmer overens med din forventninger, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte på den digitale platform. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Udarbejdelse af kontrakter

Dette er ikke ensbetydende med, at aftaler lavet mundligt ikke er bindende, men udfordringen hermed er ofte at fastlægge ved en evt. uenighed, hvem der har forpligtet sig til hvad. Derfor vælger mange at formalisere deres aftaler på skrift. Herudover ser mange kontrakter som en god måde at få kortlagt, hvad der skal skal ske, hvis parterne måtte blive uenige, da det ofte vil være sværere at finde fælles fodslag når først en uenighed omkring en aftale er opstået.

Aftaler er kun gyldige såfremt man kan konstatere en egentlig vilje til at indgå.

Udfærdigelsen af en kontrakt er således ikke alene en formalisering af de forhold man ønsker at forpligte hinanden til, men rigtig ofte også en aftale omkring, hvordan man skal skilles såfremt man bliver uenige undervejs.

Typiske eksempler på kontrakter er:

 • Ansættelsesaftaler
 • Købsaftaler
 • Lejeaftaler
 • Ejeraftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Handelsbetingelser
 • Licensaftaler
 • Abonnementsaftaler

Selvom der generelt set ikke er nogen faste formkrav til kontrakter, så er følgende temaer i mange til væsentlige at tage stilling til og få skrevet ind i aftalen:

 • Parterne: Hvem præcist er forbundet af aftalen. Angiv så præcist som muligt i form af f.eks. fulde navn, CPR/CVR adresse mv. for ikke at være i tvivl om, hvem der har indgået aftalen.
 • Varighed: Hvor længe en kontrakt skal gælde og hvad sker der når den udløber er et afgørende moment i enhver aftale. I en lejeaftale vil det i værste fald kunne betyde at en udlejer vil have svært ved at hæve en aftale, hvis den er tidsubegrænset og lejeren har boet på adressen i over 2 år. Hertil kommer hvad der sker når aftalen udløber. Skal der tilbageleveres materialer? Skal aftalen genforhandles? Bliver aftalen gentegnet? Abonnementsaftaler et godt eksempel på, hvor man især skal være opmærksom på disse forhold.
 • Opsigelse: Hvem, hvornår og hvorfor, er væsentlige spørgsmål at tage stilling til når det kommer til. Skal begge parter opsige aftalen? Hvor lang tid i skal der varsles opsigelse.
 • Misligholdelse: Hvad sker der hvis en af parterne misligholder aftalen og hvad skal der til før, at der er tale om en misligholdelse? Misligholdelse opstår når en af af parterne ikke overholder sin del af aftalen. Eksempler herpå kan f.eks. være manglende betaling, manglende levering eller levering af mangelfulde produkter. De almindelige beføjelser vil ofte være at man som part har ret til en række beføjelser herunder erstatning, nedslag eller ophævelse af kontrakten.
 • Persondata: Behandles der indbyrdes eller på vegne af hinanden personoplysninger, som kræver, at I tager særskilt stilling hertil? Reglerne omkring persondata kan medføre store bøder for såvel dataansvarlige og databehandlere, såfremt man ikke holder styr på håndteringen af personfølsomme oplysninger.
 • Betaling/levering: Hvad skal der betales/leveres og hvor skal der betales/leveres henne og hvad sker der, hvis en betaling eller levering forsinkes?
 • Tvistløsning: Hvad skal der gøres hvis der opstår en tvist mellem partnerne, som ikke kan løses ved enten mellem parterne eller i aftalen. Her vil mange ofte vælge at lade det være op til domstolene at vurdere eller ved en en voldgift.

Selvom der i Danmark er aftalefrihed, er der dog alligevel begrænsninger for hvad man kan aftale sig til. Særligt i forhold til erhvervsdrivende og forbrugere er der en række beskyttelsesregler, som skal sikre at man som forbruger ikke kommer til at indgå aftaler som efterfølgende kan vise sig at være urimeligt bebyrdende. Hertil gælder også aftalerettens almindelige regler omkring ugyldighed, herunder aftalelovens § 36 omkring urimelige aftaler.

Ovenstående skal alene ses som et udsnit af nogle af de almindelige temaer som kontrakter almindeligvis vil indeholde. Der findes dog mange forskellige aftaler med tilsvarende forskellige typer af parter, produkter, forhold, vilkår og særlige omstændigheder, hvorfor der ofte vil være behov for en konkret vurdering i langt de fleste tilfælde. Særligt kontrakter, som omhandler udvikling eller produktion af forskellig art, vil ofte skulle kræve en nøje stillingtagen til langt flere forhold end dem, som er oplistet for oven. Man bør derfor altid som udgangspunkt tage stilling til ovenstående temaer, men samtidig være opmærksom på at det i langt de fleste tilfælde er givet godt ud at få en ekspert til at hjælpe med udfærdigelsen eller fortolkningen af en aftale.

Brug for hjælp til dine kontrakter?

Ønsker du hjælp til at få en udfærdiget en kontrakt eller gennemlæst en eksisterende? Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. din kontrakt. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontrakter og ervervsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.