LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

LegalHero har mere end 100 juridiske eksperter tilknyttet vores digitale platform, herunder adskillige rådgivere med speciale i erstatningsret.

Hvad er erstatningsret?

Erstatningsretten omhandler de regler, der gælder, hvis en person eller virksomhed har lidt en person-, tings- eller formueskade, og det i den forbindelse er muligt at identificere en skadevolder og en skadelidt.

Erstatningsretten reguleres i dansk ret hovedsageligt af uskrevne retsgrundsætninger, som altså ikke fremgår direkte af en lovtekst. Der er dog den undtagelse, at erstatningsansvarsloven regulerer visse erstatningsretlige spørgsmål.

Man sondrer i dansk erstatningsret mellem to typer af erstatning: Nemlig erstatning udenfor kontrakt og erstatning indenfor kontrakt.

Erstatning udenfor kontrakt omfatter den situation inden for erstatningsretten, hvor et erstatningskrav ikke kan føres tilbage til en kontrakt mellem skadevolderen og den skadelidte. Dette kunne eksempelvis være en situation, hvor en person bliver påkørt (og dermed lider personskade) af en tilfældig billist (som derved bliver skadevolder). I eksemplet har de to personer ikke et forudgående kontraktforhold.

Erstatning indenfor kontrakt er omvendt den situation indenfor erstatningsretten, hvor et erstatningskrav udspringer fra og dermed begrundes i en misligholdelse af en kontrakt indgået mellem to eller flere partere.

Culpa

For at kunne få erstatning, skal der være et ansvarsgrundlag. Culpa er et sådant. Culpa er et ord fra latin, der betyder skyld. Der skal med andre ord være noget at bebrejde skadevolderen. Når man altså taler om culpa som ansvarsgrundlag i en konkret situation, skal der altså være noget bebrejde skadevolderen. Hans handling skal være culpøs. Og hvornår er noget så culpøst? Det er det, når den som ved uforsvarlig adfærd (handling eller undladelse) forvolder skade på person eller ting, når adfærden kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom, medmindre der foreligger særlige fritagelses- eller undskyldningsgrunde, eller skaden må anses for inadækvat (upåregnelig).

Øvrige betingelser for ansvar udover anvarsgrundlag

Selvom der er et ansvarsgrundlag, fx i form af en culpøs handling, er der yderligere betingelser, som skal være opfyldt for, at man har et erstatningsretligt krav mod skadevolderen:

  • Der skal være årsagsforbindelse (kausalitet) mellem den skadevoldende handling og den indtrådte skade,
  • Handlingen skal have været påregnelig (adækvans)
  • Skadevolderen skal have lidt et økonomisk tab.

Hvis alle betingelserne er opfyldte, har den skadelidte krav på erstatning fra skadevolderen.