Bodeling – hvordan?

Når I bliver skilt, ophører formuefællesskabet, hvilket medfører, at I som udgangspunkt skal dele jeres ejendele ligeligt mellem jer.

Dette foregår praktisk ved, at I hver især udarbejder en boopgørelse, hvor jeres aktiver og passiver fremgår. Hvis nogle af jeres ejendele er særeje, hvilket enten kan være fastsat ved testamente eller ægtepagt, skal disse tages ud af boet.

I bodelingsopgørelsen skrives alle jeres aktiver, såsom bil, værdipapirer, formue, indbo, fast ejendom osv. Bemærk at sædvanlige pensioner ikke skal deles mellem jer. Derudover anføres al gæld som passiver i boopgørelsen.

Det, som I hver især har tilbage af værdi, når passiverne er fratrukket aktiverne, skal deles ligeligt mellem jer. Hvis du eller din ægtefælle modtager restskat i året efter, I blev skilt, skal I huske at medregne beløbet i bopgørelsen. Dette skyldes, at I som ægtefæller bliver sambeskattede og kan overføre fradrag til hinanden de år, hvor I har været gift.

Hvis den ene ægtefælle har en negativ bodel, altså hvor der er større gæld end aktiver, er den kun den ægtefælles aktiver med en positiv bodel, der deles mellem jer. Gæld deles altså som udgangspunkt ikke mellem ægtefæller.

I skal huske at tage højde for evt. restskat eller overskydende skat for det skatteår, I bliver skilt.

Aktiverne og passiverne skal opgøres på ophørsdagen for jeres fælles bo. Dette vil som udgangspunkt være datoen for Statsforvaltningens udstedelse af skilsmissebevillingen, men I kan dog aftale en anden dag, hvis I er enige herom.

Derefter udarbejdes der en bodelingsoverenskomst, hvori det anføres, hvordan boet deles mellem jer. Denne skal i begge underskrive.

Uenighed ved bodeling

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan boet skal deles mellem jer eller hvis I ikke ved, hvordan jeres boopgørelse skal udfærdiges, anbefaler vi, at I får råd og vejledning af en specialist på området. En af LegalHeros rådgivere kan hjælpe jer med udarbejdelsen af dokumenterne, så de bliver juridisk rigtige, samt evt. mægle mellem jer.

Dette er klart at foretrække, da jeres sidste udvej er en autoriseret bobehandler gennem skifteretten og/eller en retssag. Da begge dele er omkostningsfulde og byrdefulde, håber vi at kunne hjælpe jer i denne svære situation.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om bodeling

Ønsker du hjælp til en bodeling, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af boopgørelse og bodelingsoverenskomst, derved sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. Eksperterne vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.