Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle serviceprodukter, der bliver solgt på LegalHero.com (herefter kaldet ”platformen”) af LegalHero ApS (herefter kaldet ”LegalHero”) og LegalHeros rådgivere (herefter kaldet ”rådgivere”) og brugerne af platformen.

Din adgang til og brug af platformen udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og LegalHero. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge platformen. LegalHero kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. LegalHero kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

LegalHero kan fra tid til anden ændre vilkårene relateret til platformen. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter LegalHero slår sådanne opdaterede vilkår op på dette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Serviceydelser

LegalHero er formidler og leverandør af juridiske serviceydelser. Platformen sætter dig som bruger af LegalHeros platform i stand til at modtage juridisk rådgivning af LegalHero jurister. LegalHero udøver ingen instruktions-eller kontrolbeføjelse over rådgiverne, men følger naturligvis op på alle gennemførte sager for at sikre kvaliteten af rådgivningen.

Du erkender, at LegalHero ikke er en advokatvirksomhed eller på nogen måde er associeret med advokatvirksomhed, og at samtlige serviceydelser, der leveres på platformen, tilbydes af juridiske rådgivere, der ikke er advokater.

Pris og betaling

Hos LegalHero er timeprisen fast. Det, mener vi, skaber størst mulig transparens. Du betaler du kr. 1.495,00 inkl. moms pr. påbegyndt rådgivningstime.

Hvert tilbud afgivet af LegalHeros rådgivere vil tydeligt indeholde en foreslået pris for rådgivningen. Prisen er udregnet på baggrund af antal timer, som rådgiveren forventer at skulle bruge på din sag. Prisen er bindende for både dig og rådgiver. Under særlige omstændigheder gælder det, at såfremt sagen har været utilstrækkeligt eller urigtigt oplyst ved rådgivningens påbegyndelse, da forbeholder LegalHero sig retten til at tilbagekalde tilbuddet. Sagen kan herefter genoptages ved fornyet tilbudsafgivelse.

Når du accepterer et tilbud fra en rådgiver, så beder vi dig om dine betalingsoplysninger. Disse oplysninger bliver derefter behandlet af vores betalingspartner, Stripe, for at sikre, at betalingskortet er funktionelt. LegalHero trækker ikke pengene på dit betalingskort, før sagen er afsluttet.

Fortrolighed

Hos LegalHero mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere samt rådgivere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne om god skik for juridisk rådgivning samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling.

Ansvar

LegalHero er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning.

LegalHero kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. LegalHeros ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som anført under "Forsikringssummer".

LegalHero er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for LegalHeros kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Forsikring

Oplysninger til kunden omkring forsikringsforhold.

LegalHero skal herved oplyse, at rådgiveren er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgiverens rådgivning, kan dækkes af Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark, CVR 24260666.

Forsikringssummer:
DU skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter i de tilfælde, hvor kravet skyldes:

Læs mere omkring vores forsikring med Tryg her: Tryg forsikring

Fortrydelsesret og reklamation

Når du accepterer et tilbud fra en af LegalHeros rådgivere, giver du samtidig samtykke til, at leveringen af din serviceydelse begynder og at din 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Du kan stadig fortryde din bestilling, men vil dog blive opkrævet betaling for den allerede leverede rådgivning. Hvis du vil fortryde din bestilling af rådgivning, skal du straks informere både din rådgiver og LegalHero herom.

Du kan reklamere over din rådgivning ved at skrive til os på info@glitnr.com

Din reklamation skal indeholde:
Abonnementsvilkår

Følgende abonnementsvilkår gælder for dig som abonnent, når du tegner en abonnementsaftale hos LegalHero. Som abonnent har du adgang til abonnementstjenesten under de til enhver tid gældende abonnementsvilkår, der følger af disse handelsbetingelser. Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://legalhero.dk/abonnementer.

Abonnentens adgang til abonnementstjenesten

For at kunne tegne et abonnement hos LegalHero kræver det, at du opretter en autoriseret konto på platformen. For at kunne oprette en autoriseret konto beder vi dig registrere følgende oplysninger hos os:

  1. Tilvejebringe et gyldigt betalingskort. Læs mere om betaling under afsnittet “Pris og betaling”.
  2. Tilvejebringe en gyldig e-mailadresse, fulde navn, CVR-nummer samt andre nødvendige oplysninger. Læs mere om disse oplysninger under afsnittet “E-mail og kodeord”.

Når du har oprettet en autoriseret konto på platformen, kan du få adgang til platformen.

For at kunne få adgang til platformen skal du opfylde følgende betingelser:

Abonnentens brug af abonnementstjenesten

Som abonnent får du en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til brug af abonnementstjenesten. Denne licens giver udelukkende abonnenten adgang til abonnementstjenesten som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Enhver adgang til og brug af abonnementstjenesten via Application Program Interface ("API") eller anden automatisk adgang, der ikke er leveret af LegalHero som en del af abonnementstjenesten, er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra LegalHero.

Abonnenten må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge adgang til abonnementstjenesten eller brug af abonnementstjenesten uden LegalHeros skriftlige tilladelse. Abonnenten må ej heller videregive kontooplysninger til tredjeparter, der ikke er direkte associeret med abonnenten.

Abonnenten må ikke manipulere, “reverse engineer” eller på nogen anden måde ændre abonnementstjenesten. Abonnenten må ikke oprette websteder, applikationer eller tjenester, der fremtræder som værende forbundne med LegalHero.

Abonnenten må ikke tilføje indhold til abonnementstjenesten, der overtræder immaterielle rettigheder herunder krænkelser af ophavsretten. Abonnenten accepterer endvidere ikke at tilføje noget indhold eller bruge tjenesten på nogen måde, der er enten ulovlig eller i strid med vilkårene i denne aftale.

LegalHero forbeholder sig retten til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller omstruktureringer, midlertidige eller permanente, af enhver funktion tilknyttet platformen og abonnementstjenesten med eller uden varsel, med undtagelse af ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen, i hvilket tilfælde LegalHero skal give abonnenten et varsel på 14-dage. LegalHero forbeholder sig imidlertid retten til at foretage væsentlige ændringer eller reduktion af funktionalitet, med eller uden varsel, såfremt der er tale om et aktuelt eller forventet brud på sikkerheden, i hvilket tilfælde LegalHero vil bestræbe sig på at give alle berørte abonnenter besked herom, uden unødigt ophold. Enhver brug af abonnementstjenesten efter nogen af ​​de ovennævnte scenarier udgør abonnentens accept af abonnementstjenesten i sin efterfølgende version.

Abonnementstjenesten indhold

LegalHero udbyder følgende serviceydelser som en del af abonnementstjenesten:

  1. Adgang til standardiserede juridiske dokumenter
  2. Adgang til en juridisk hotline

Abonnenten har adgang og brugsret til LegalHeros juridiske dokumenter. LegalHero indestår for kvaliteten af de juridiske dokumenters indhold. LegalHero kan dog ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af de juridiske dokumenter, herunder fejlagtig udfyldelse, tilrettelse eller anvendelse af de juridiske dokumenter. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som abonnenten måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af LegalHeros juridiske dokumenter. Abonnenten accepterer, at LegalHeros tilvejebringelse af de juridiske dokumenter ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Abonnenten accepterer, at LegalHeros juridiske dokumenter ikke er omfattet eller beskyttet af LegalHeros kombinerede erhvervs- og rådgiveransvarsforsikring. Forsikring af juridiske dokumenter kan ske ved abonnentens oprettelse af en enkeltstående rådgivningsopgave, med henblik på at få en rådgiver til at gennemgå og kvalitetssikre dokumentet efter behov. Den enkeltstående rådgivningsopgave og de af rådgivningen omfattede juridiske dokumenter vil i så fald være omfattet af LegalHeros rådgiveransvarsforsikring.

Abonnenten har ubegrænset adgang til LegalHeros juridiske hotline, hvorigennem abonnenten kan modtage telefonisk juridisk vejledning om danske juridiske forhold. Der kan ikke ydes vejledning vedrørende strafferetlige eller skatteretlige forhold samt forhold vedrørende overdragelse af fast ejendom. Abonnenten accepterer, at hver henvendelse er begrænset til 30 minutters juridisk vejledning pr. spørgsmål. LegalHeros juridiske hotline er tilgængelig for abonnenten på hverdage mellem 8:00 og 18:00 (CET). Abonnenten accepterer, at vejledning, der ydes gennem LegalHeros juridiske hotline, ikke udgør juridisk rådgivning og ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Abonnenten accepterer, at LegalHeros juridiske hotline ikke er omfattet eller beskyttet af LegalHeros kombinerede erhvervs- og rådgiveransvarsforsikring.

Abonnentens køb af enkeltstående rådgivningsopgaver

Som abonnent har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver med rabat. Rabatten afhænger af din abonnementstype. LegalHero forbeholder sig retten til at ændre rabatterne, dog altid med et varsel på minimum 30 dage. Abonnenten accepterer ikke at kunne anvende rabatkuponer eller andre prisregulerende tilbud, der ikke er omfattet af abonnementstjenesten, ved køb af enkeltstående rådgivningsopgaver.

Email og kodeord

Når du registrerer dig og opretter en autoriseret konto på platformen, vil du blive bedt om at angive en email og kodeord for at logge ind og anvende abonnementstjenesten. Derudover vil du bliver bedt om at tilvejebringe et CVR-nummer for den virksomhed, der tegner abonnementsaftalen samt et telefonnummer. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at du ændrer dit kodeord. Du accepterer, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til abonnementstjenesten. Hvis du har mistanke om, at din email og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette LegalHero og ændre din adgangskode. Hvis LegalHero har grund til at antage, at email og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbrugt, har LegalHero ret til straks at deaktivere abonnementstjenesten og/eller gøre abonnementstjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd.

Fortrolighed og sikkerhed

LegalHero stiller en sikker adgang til platformen til rådighed. LegalHero vil tilvejebringe funktionaliteter, der:

LegalHero, herunder alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

Abonnenten er ansvarlig for opbevaring af adgangskode, brugernavn og andre legitimationsoplysninger, der giver adgang til tjenesten. Abonnenten accepterer at underrette LegalHero i tilfælde af uautoriseret adgang til tjenesten eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

Betaling, tilbagebetalinger, bindinger og abonnements- og prisændringer

For at få adgang til de betalte funktioner i abonnementstjenesten, der er tilgængelige fra en autoriseret konto, skal abonnenten give LegalHero et gyldigt betalingskort til betaling af abonnementsgebyret som beskrevet af LegalHero på hjemmesiden. Alle priser er eksklusive skatter, afgifter, moms eller andre gebyrer, som abonnenten er forpligtet til at betale.

Tjenesten kan betales løbende enten månedligt eller årligt:

Månedlige abonnementer har en bindingsperiode på 6 måneder. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele bindingsperioden.

Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Annullering af abonnement debiteres ikke, og abonnementer annulleret inden udgangen af ​​deres nuværende faktureringscyklus vil ikke blive opkrævet igen i den følgende cyklus.

Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. LegalHero meddeler abonnenten om prisændringer enten via e-mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af LegalHero. For abonnement med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under bindingsperioden, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

Aflysning og opsigelse

Abonnenten kan til enhver tid annullere et abonnement gennem abonnentens profil på platformen under “Abonnement”, dog under hensyn til vilkårene beskrevet i afsnittet “Betaling, tilbagebetalinger, bindinger og abonnements- og prisændringer”. Alternativt skal abonnenten annullere et abonnement ved skriftlig henvendelse til LegalHero. Af sikkerhedsmæssige kan abonnementstjenesten ikke annulleres på anden vis.

LegalHero forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde leveringen af abonnementstjenesten til en abonnent uden varsel, såfremt abonnentens handlinger og brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Hvis du har et månedligt abonnements er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af bindingsperioden, selvom LegalHero opsiger dit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. Abonnenten anerkender, at LegalHero har ret til at inddrive gæld på anden vis.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb på platformen eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos LegalHero kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@glitnr.com

Andre bestemmelser

LegalHero tager forbehold for tryk- og prisfejl.

© 2018 LegalHero All rights reserved