Kategori: Ordbog

Aktionæroverenskomst

En aktionæroverenskomst kaldes (sammen med anpartshaveoverenskomst) ofte for en ejeraftale. Aktionæroverenskomst er en aftale, der regulerer aktionærernes ejerskab af et aktieselskab. Oftest omhandler disse typer aftaler de rettigheder og pligter, som en aktionær skal iagttage ved udøvelsen af sit ejerskab i selskabet, herunder særligt, hvorledes man kan frasælge sine aktier og hvorledes man stemmer på…

Læs mere

Aktionærlån

Et selskab kan yde lån eller anden finansiering til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v., jf. Selskabslovens § 210. Lånet skal dog stilles under særlige betingelser, herunder bl.a.: Lånet skal alene komme fra selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.Beslutningen om at yde lån skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter…

Læs mere

Aktionær

En aktionær er en kapitalejer i et aktieselskab. Betegnelsen bruges undertiden også om anpartshavere i anpartsselskaber.

Læs mere

Aktindsigt

Aktindsigt har almindeligvis 3 forskellige juridiske betydninger. I forbindelse med en retssagsproces: En part kan i en retssagsproces have krav på at få aktindsigt i de beviser, der fremlægges imod ham. I forbindelse med en forvaltningssag: En part kan i en sag kræve at gøre sig bekendt med de dokumenter, der gjort brug af i…

Læs mere

Aktieudbytte

Det af et selskabs overskud, der udbetales til selskabets ejere, kaldes for udbytte. I en skatteretlig kontekst kaldes alle former for udbetalinger til ejerkredsen af et selskab for aktieudbytte. Hvis et aktieudbytte er udbetalt på anden vis end som regulært aktieudbytte, kaldes dette for maskeret udbytte.

Læs mere

Aktietegning

Ved aktietegning forstås en aftale om køb af nystiftede aktier. Nye aktier stiftes ved emission. Tegning sker til en på forhånd aftalt kurs.

Læs mere

Aktiesplit

Et aktiesplit er en opdeling af eksisterende aktier, således at der opstår flere aktier og at deres pålydende værdi derved bliver nedskrevet.

Læs mere

Aktieselskab

Et aktieselskab forkortes A/S. Et aktieselskab er et kapitalselskab, dvs. et selskab med begrænset hæftelse, hvor deltagerne ikke hæfter direkte personligt for selskabets forpligtelser ud over aktiekapitalen. Kapitalkravet til et A/S er i dag 500.000 kr., hvilket gør aktieselskabet til den største selskabsform indenfor dansk ret.  Opret et aktieselskab her.

Læs mere

Aktieombytning

Anvendes ved køb og salg af virksomheder, hvor en kapitalejer i ét (det erhvervede) selskab afstår sine andele mod vederlag i form af andele i det andet (det erhvervende) selskab.

Læs mere

Aktieklasser

Indenfor dansk ret gælder det, at alle aktier (fsv. også anparter) har lige ret. Denne hovedregel kaldes for lighedsprincippet. Aktieklasser fraviger denne hovedregel ved at inddele kapitalandelene i et selskab i flere klasser, hvoraf særskilte rettigheder tilskrives de forskellige klasser. Oftest inddeles aktier og anparter i en A-klasse og en B-klasse, men der kan også…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2019 LegalHero All rights reserved