Hvad er konkurs?

En konkurs betegner en juridisk proces, der kantræde i kraft, hvis en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer. Det er ikke alene virksomheder, der kan tages under konkursbehandling, men også privatpersoner.

En konkurs er ikke en automatisk proces. En konkursbehandling skal begæres hos skifteretten af enten en kreditor eller virksomheden/personen selv. Skifteretten er den del af de danske domstole, der er ansvarlig for behandling af konkurser. Hvis en virksomhed er insolvent, skal dette begæres igennem en konkursbegæring til skifteretten. Det er en forudsætning for at indgive konkursbegæring, at den virksomhed eller person, som konkursbegæringen indgives mod, er insolvent.

Hvem er kurator?

Konkursboet behandles af den person, der udpeges som kurator. Udpegelsen af kurator sker af skifteretten. En kurator vil som regel være en advokat.

Hvad er kurators opgaver?

Det er kurators opgave at varetage konkursboets og kreditorernes samlede interesser. Dette indebærer heriblandt, at kurator har ansvaret for at sælge eventuelle aktiver, inddrive tilgodehavender, vurdere alle anmeldte kreditorkrav og udbetale en eventuel dividende til konkursboets kreditorer. Det vil under alle omstændigheder altid være kurator, som repræsenterer konkursboet i ethvert henseende.

Hvem er kreditor?

Kreditor betegner en fysisk eller juridisk person, der har penge til gode hos en konkursramt virksomhed eller person.

Hvad er konkursordenen?

Konkursordenen er et vigtigt at være opmærksom på, da den fastlægger den rækkefølge, som kreditorerne i et konkursbo modtager betaling efter. Alle krav i en konkursklasse skal kunne betales fuldt ud, forinden eventuelle krav i den næste (og efter loven mindre vigtige) konkursklasse kan modtage betaling fra konkursboet. Selve konkursordenen har sin hjemmel i konkurslovens §§ 93-98, som indeholder følgende:

  • § 93: Omkostninger ved konkursboets behandling (også betegnet massekrav). Her er der tale om sagsomkostninger, salær til kurator mv.
  • § 94: Krav opstået under forudgående rekonstruktion, likvidation mv. (også betegnet fortrinsberettigede krav)
  • § 95: Medarbejderkrav, herunder manglende løn, feriepenge mv. (også betegnet privilegerede krav
  • § 96: Særlige afgiftskrav (privilegeret krav)
  • § 97: Fakturakrav og andre almindelige tilgodehavender (også betegnet simple krav)
  • § 98: Krav vedrørende renter, bøder, gaver mv. (også betegnet efterstillede krav)

De krav, der tilhører den konkursklasse med det laveste paragrafnummer, har ret til betaling først, dvs. krav efter § 93 modtager betaling først og så fremdeles.

Hvad er fristdagen for konkurs?

Dagen, hvor skifteretten modtager konkursbegæringen, betegnes fristdagen. Fristdagen benyttes hovedsageligt som et vurderingsgrundlag i henhold til omstødelse, da den fastsætter en slagskæringsdato, som eventuelle omstødelseskrav skal beregnes fra.

Hvad er omstødelse?

Omstødelse betyder i bund og grund, at konkursboet kan ændre nogle af de dispositioner (handlinger), som skyldneren (virksomheden eller privatpersonen) har foretaget inden konkursen. Typiske eksempler på omstødelige dispositioner er store gaver, som en virksomhed eller privatperson har givet en måned før fristdagen.

Hvad er dekretdagen for konkurs?

Dagen, hvor skifteretten afsiger konkursdekret, hvorefter konkursbehandlingen påbegyndes, betegnes dekretdagen.

Hvornår er man insolvent?

Det er et altovervejende krav for en konkursbehandling, at en person eller virksomhed, samlet set skyldneren, er insolvent. En skyldner er insolvent, hvis skyldneren ikke har de fornødne midler til at betale sine regninger (sine kreditorer) rettidigt.

Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er tale om insolvens, hvis skyldneren blot lider af en midlertidig betalingsudygtighed. I dette tilfælde er det skyldneren selv, der skal påvise, at betalingsudygtigheden er midlertidig. Med andre ord skal skyldneren med en vis sikkerhed kunne påvise, at denne, inden for kort tid, igen vil være i stand til at betale sine kreditorer til tiden. Et håb om at være betalingsdygtig i fremtiden er ikke tilstrækkeligt.

Hvilke frister for konkurs bør man være opmærksom på?

1 uge: Inden for en uge fra den dag, hvor en person eller virksomhed tages under konkursbehandling, vil kurator oplyse alle kendte kreditorer om konkursen. Dette sker typisk gennem brev, medmindre kurator har en anden kommunikationsadgang såsom e-mail-adresser.

3 uger: Inden der er gået tre uger fra konkursdagen, sender kurator enten pr. brev eller e-mail en oversigt over boets aktiver og passiver til skifteretten og til alle kendte kreditorer.

4 måneder: Kurator skal senest fire måneder efter konkursdagen lægge en opdateret status op på konkursportalen. Denne status indeholder en oversigt over boets aktiver og passiver samt en redegørelse for årsagerne til konkursen, herunder de vigtigste regnskabstal og konkursbehandlingens forløb indtil da.

6 måneder: Kurator lægger hvert halve år en opdateret information op på konkursportalen, som indeholder en redegørelse for konkursbehandlingens forløb, indtil konkursbehandlingen er afsluttet.

Afslutning: Inden konkursboet afsluttes, lægger kurator en afsluttende information til kreditorerne op på konkursportalen sammen med en kopi af boets regnskab og den dertilhørende redegørelse for boets forhold/resultat.

Kom i gang med det samme

Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.