Juridisk rådgivning om entreprisekontrakter

En entreprisekontrakt er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker på den ene side og en bygherre på den anden om opførelsen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris. Læs med her og bliv klogere på entrepriseretten og hvordan du kan hente din egen entreprisekontrakt.

Price info

Price
1796.00
2,245.00

Product URL
https://app.legalhero.dk/funnel/dkfunnel/products/enterprise

Preferred CTA text
Få hjælp til entreprisekontrakt


En entreprisekontrakt er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker på den ene side og en bygherre på den anden om opførelsen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris. Læs med her og bliv klogere på entrepriseretten og hvordan du kan hente din egen entreprisekontrakt.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

2.245 DKK

Inkl. moms Få hjælp til entreprisekontrakt
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Hvad er entreprise?

Begrebet entreprise betegner en "opførelse eller renovering af bygninger eller anlæg". Af denne grund er en entreprisekontrakt en aftale mellem en entreprenør eller håndværker på den ene side og en bygherre på den anden om opførelsen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris. Det vil oftest kategoriseres som et eksempel på en værkslejekontrakt. En værkslejekontrakt er en aftale, hvor den ene part forpligter sig til at præstere et nærmere bestemt arbejdsresultat. Af denne grund er en entreprisekontrakt også en resultatkontrakt. En entreprisekontrakt har i almindelighed karakter af længerevarende kontrakter og er oftest frembringelsesaftaler, da ydelsen typisk ikke eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Entrepriseretten omfatter dermed aftaler samt hvordan disse reguleres. Entrepriseretten som retsområde er reguleret af en række vilkår- og regelsæt, herunder købeloven, aftaleloven, konkurrenceloven, licitationsloven og love og direktiver for større byggesager. Derudover reguleres entrepriseretten af en række standardvilkår, der er branchespecifikke, såsom AB 18, som udgør de mest anvendte og velkendte standardvilkår i branchen. Standardvilkår er formentlig vedtaget i mere end 90 % af alle entrepriseforhold. AB 18 er almindelige betingelser for både arbejde og leverancer i en bygge anlægsvirksomhed fra 2019. Entrepriseretten er dermed ikke reguleret af en særskilt lov, dog er offentlige bygherrer alligevel omfattet af tilbudsloven og EU's udbudsdirektiver.

Hvad kendetegner en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er oftest kendetegnet ved dens kompleksitet. Med dette menes der, at der ved en gennemlæsning af en entreprisekontrakt anvendes kompleks teknologi på flere niveauer af processen. Hertil anvendes højteknologiske maskiner samt avanceret computerteknologi.

Herudover er der tale om længerevarende kontraktforhold, hvilket medfører større sandsynlighed for, at de omstændigheder, hvorunder aftalen blev indgået, har tendens til at ændre sig under aftalens udvikling. Aftalens udvikling medfører dermed et behov for, at parterne skal kunne tilpasse aftalen med de ændrede og nye vilkår.

Der er desuden betydelige økonomiske konsekvenser ved entreprisekontrakter, da der ofte er betydelige summer på spil mellem parterne indbyrdes.

Sidst kan en entreprisekontrakt kendetegnes ved relationen mellem de involverede parter. Med dette menes der, at der er tale om et aftaleforhold, hvori der er nær kontakt imellem aftalens parter i form af løbende kommunikation, såsom byggemøder mv. Dette er med til at sikre et godt samarbejde imellem parterne og er almindeligvis afgørende for at entreprisekontrakten bliver gennemført uden unødvendige komplikationer.

Byggeprocessens faser

Byggeprocessen har i traditionel forstand båret præg af en klar faseopdeling og opgavefordeling. Denne systematiske opdeling er i dag i højere grad blevet fraveget til fordel for såkaldte "mellemformer".

Typisk plejede man at inddele byggeprocesser i:

 • Den traditionelle faseopdeling bestående af projekteringsfasen og udførelsesfasen.
 • Den traditionelle opgavefordeling bestående af, at de tekniske rådgivere yder rådgivning og står for projekteringsfasen, samt at entreprenørerne yder de nødvendige arbejder/leverancer og står for udførelsesfasen.

Indhold i en entreprisekontrakt

Der er ikke nogen faste regler for, hvad der skal stå i en entreprisekontrakt. Det afhænger af, hvilken type af entreprisekontrakt det drejer sig om, og hvilke forhold der er relevante for de to parter.

Her er et par eksempler på, hvad der typisk kan stå i en entreprisekontrakt:

 • Oplysninger om de to parter (virksomhedens navn, adresse, kontaktperson, CVR-nummer og evt. telefonnummer)
 • Kontraktens gyldighedsperiode
 • Pris og betalingsbetingelser
 • Oplysninger om, hvilke ydelser der skal leveres
 • Leveringstidspunkt
 • Særlige vilkår og betingelser
 • Underskrift fra de to parter

Hvad er AB 18 i en entreprisekontrakt?

AB-systemet er en mere end 100 år gammel tradition til udarbejdelse af almindelige betingelser særligt egnet til branchen. AB 92 var vedtaget i 1992, hvor AB står for almindelig betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB-systemet er ikke love, men i stedet regelsæt, som man frit kan vælge, hvorvidt skal være gældende eller ej for ens aftale. Det er derfor ikke lovbaseret, men i stedet aftalebaseret.

AB 92 var det hidtidige mest anvendte regelsæt ved professionelle byggerier, uanset størrelse. Regelsættet benyttes til både at regulere aftaler, der omfatter fag-, stor- og hovedentrepriseforhold. Her skal det understreges, at hvis der er behov for et regelsæt, der regulerer totalentreprise, så skulle man i stedet anevende ABT 93.

Alle gældende dokumenter oplever forandringer i form af nye, mere tilpasset regelsæt, som blev offentliggjort d. 21. juni 2018 og taget i brug pr. d. 1. januar 2019. AB 92 er nu AB 18.

Behovet for at ændre AB-systemet ligger hovedsageligt i hensynet til, at teknologi og rollefordeling ændres, hvilket har skabt et behov for en revision af aftaledokumenterne. AB-dokumenter er ikke genkendelige for udenlandske aktører inden for bygge- og anlægsbranchen.

AB 18 benyttes hovedsageligt til arbejder og leverancer.

Vær opmærksom på dette

Der er nogle ting, man skal være særligt opmærksom på, når man indgår en entreprisekontrakt. Her er et par eksempler:

 • Sørg for at have styr på, hvilke ydelser der skal leveres, og sørg for at få skrevet en detaljeret beskrivelse af ydelserne ned i kontrakten.
 • Sørg for at have styr på prisen for ydelserne. Husk at tage højde for alle omkostninger, så du ikke risikerer at få en regning, du ikke havde forventet.
 • Sørg for at have styr på leveringstidspunktet for ydelserne. Sæt en dato eller et tidspunkt, hvor ydelserne skal være leveret, så der ikke er misforståelser.
 • Sørg for at have styr på, hvem der skal levere ydelserne. Dette er især vigtigt, hvis der er flere parter involveret i entreprisen.
 • Sørg for at have styr på, hvordan eventuelle problemer skal håndteres. Dette sikrer, at eventuelle problemer bliver løst på den bedst mulige måde.

Hvordan indgås en entreprisekontrakt?

For at indgå en entreprisekontrakt skal man først og fremmest have en idé om, hvilket arbejde der skal udføres. Dernæst skal man finde en entreprenør, der kan udføre det pågældende arbejde. Når man har fundet en entreprenør, skal man indgå en kontrakt med vedkommende. I kontrakten vil der typisk stå en beskrivelse af det arbejde, der skal udføres, samt en tidsplan for, hvornår arbejdet skal være færdigt. Kontrakten vil også indeholde en pris for arbejdet. Når kontrakten er underskrevet, er entreprisekontrakten gældende.

Hvad sker der, hvis en virksomhed bryder en entreprisekontrakt?

Hvis en virksomhed bryder en entreprisekontrakt, vil det typisk medføre økonomiske konsekvenser for virksomheden. Virksomheden kan for eksempel blive pålagt at betale en bøde til den anden part i kontrakten. I værste tilfælde kan virksomheden blive erstatningsansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af kontraktbruddet.

Entrepriseretlig regulering

Anvendelsen af standvilkårerne er aftalebetinget, hvilket indebærer, at standardvilkårerne kun gælder for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende disse. Dette betyder, at parterne kan fravige standardvilkår, såfremt begge er enige herom. Der gælder dog undtagelsesvis en regel om, at nogle af bestemmelserne i standardvilkårerne anses for at udgøre den entrepriseretlige baggrundsret, hvilket medfører, at disse finder anvendelse, selvom parterne ikke har aftalt at anvende de relevante standardvilkår.

Det skal også understreges, at standardvilkårene har en væsentlig retskildemæssig betydning, selv når de først har retskraft, når parterne aftaler, at disse skal være gældende for entreprisekontrakten. Selve muligheden for at kunne fravige standardvilkårenes bestemmelser er med til at sikre, at standardvilkårene bevarer en tæt tilknytning til parternes virkelighed.

Det kan også påpeges, at retspraksis, herunder især voldgiftspraksis, spiller en afgørende rolle for udviklingen af dansk entrepriseret. Dette skyldes hovedsageligt, at der er relativ lidt retspraksis angående danske entrepriseret fra de danske domstole. De få trykte afgørelser skyldes, at de fleste tvister afgøres af Voldgiftsretten og ikke af det almindelige domstolssystem. Voldgiftsrettens afgørelser har altså en væsentlig retskildemæssig værdi og har bidraget til fastlæggelsen af retstilstanden inden for dansk entrepriseret, men alligevel kan det også ses, at dansk entrepriseretspraksis påvirkes af udenlandsk ret, herunder især de norske standardvilkår.

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en entreprisekontrakt?

LegalHero har eksperter i alle former for entrepriseret.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en entreprisekontrakt, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en entreprisekontrakt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hos LegalHero bestemmer du selv, om du vil have en downloade en skabelon eller om du vil få en jurist til skræddersy en entreprisekontrakt fra bunden.

Du kan få hjælp af en af vores jurister ved at klikke her for at komme i gang.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laver man en entreprisekontrakt?

Der er ingen faste regler for, hvordan en entreprisekontrakt skal se ud, men den skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Kontraktens parters navne og adresser, kontraktens gyldighedsperiode, en beskrivelse af de ydelser virksomheden skal levere, betalingsbetingelserne for ydelserne og kontraktens opsigelsesvilkår.

Hvad skal der stå i en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er et vigtigt dokument, der beskriver forholdet mellem en virksomhed og en entreprenør. Kontrakten skal specificere alle de vilkår, der er gældende for samarbejdet, herunder hvilke ydelser der skal leveres, hvornår de skal leveres, og hvad de vil koste. Kontrakten skal også indeholde alle de relevante vilkår og betingelser, der gælder for brugen af virksomhedens varemærker og ophavsrettigheder.

Hvem laver en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er et dokument, der indeholder de vilkår og betingelser, der er gældende for en virksomheds aftale med en anden virksomhed. Dette dokument kan også indeholde yderligere oplysninger, såsom kontaktoplysninger og underskrivere.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis