Going concern

Engelsk betegnelse for et princip vedrørende vurderingen af en virksomheds aktiver. Ud fra princippet om going concern vurderes disse aktiver som ved salg med henblik på fortsættelse af virksomheden.

Vurdering af going concern

Som udgangspunkt aflægger en virksomheds ledelse årsrapport ud fra en forudsætning om, at virksomheden formodes at fortsætte sine aktiviteter (going concern). Når ledelsen aflægger årsregnskab, skal den vurdere, om driften kan eller skal fortsætte det næste år. Dette kaldes vurdering af "going concern". Vurderingen af om driften i en virksomhed kan og skal fortsætte fremover, er et vigtigt elementer i årsregnskabsloven. Det er i første omgang virksomhedens ledelse, der skal foretages vurderingen.

Hvornår foretages vurderingen?

Der skal ved hver regnskabsaflæggelse foretages en vurdering af, om virksomheden forventes at kunne fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen.

Elementer der kan skabe tvivl om driften

Der findes ikke en direkte udtømmende liste, over hvilke elementer der kan skabe tvivl i en virksomheds driftsevne. Dog kan der opstilles nogle eksempler:

  • Hvis virksomheden har en negativ egenkapital
  • Virksomheden har lån, som der ikke sker forlængelse af eller omlægning af
  • Det er vanskeligt for virksomheden at overholde betingelserne for lånene
  • Kreditorer kan forventes at tilbagekalde tilsagn om finansiel søtte
  • virksomheden har tabt generel markedandele

Going concern - ved usikkerhed og sikkerhed

Der kan opstå en væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden opfylder going concern-forudsætningen, hvilket skal oplyses i årsrapporten.

Hvis der efter vurderingen af virksomheden ikke er tegn på usikkerhed om den fremtidige drift, kan virksomheden fortsætte som hidtil. I så fald kan regnskabet aflægges uden yderligere bestemte oplysninger.

Hvis virksomheden, efter en vurdering, har fundet frem til en væsentlig usikkerhed om driftens fremtid, skal dette beskrives i regnskabet og som en note i ledelsesberetningen.

Hvis forudsætningen om going concern bringes så meget i tvivl, at det anses som urealistisk, at virksomheden kan fortsætte driften, skal virksomheden aflægge årsregnskabet efter realisationsprincippet. Her skal aktiver og forpligtelser måles til de værdier, som de forventes at kunne realiseres til. 

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis