Offentlig ret

Offentlig ret er en fællesbetegnelse for statsforfatningsret, forvaltningsret, procesret, folkeret og strafferet. I snævrere omfang omfatter den offentlige ret primært statsforfatningsretten og forvaltningsretten. Disse retsområder omhandler typisk forholdet mellem borgere/virksomheder og det offentlige, hvor offentlig ret er karakteriseret ved myndighedsudøvelse. Den offentlige ret bestemmes typisk og håndhæves af offentlige myndigheder.

Hvad er offentlig ret?

Offentlig ret er det retlige område, der regulerer forholdet mellem den offentlige myndighed og borgerne. Det omfatter bl.a. forfatningsret, grundlovgivning, administrative love og forordninger, embedslovgivning, skattelovgivning, retsplejelovgivning m.m. Offentlig ret har til formål at sikre, at den offentlige myndighed udøver sin magt på et lovligt og forudsigeligt grundlag, og at borgerne har klarhed over deres rettigheder og pligter.

Folkeret

Folkeretten har til formål at regulere retsforholdet mellem staterne, folkeretlig praksis m.m. De mest kendte eksempler herpå er traktater, forskellige konventioner, overenskomster og charteret.

Forvaltningsret

Forvaltningsretten er et stort område der regulerer forholdet mellem offentlige myndigheder og borgerne. Under forvaltningsloven findes bl.a. offentlighedsloven og kommunestyrelsesloven samt databeskyttelsesreglerne. I kommunerne foretages der sagsbehandling i overensstemmelse med forvaltningsretten og der tages bl.a. stilling til spørgsmål om klager, begrundelser i afgørelser, aktindsigt, offentlighed m.m.

Strafferet

Strafferetten bliver brugt i forbindelse med kriminalitet og dens følgevirkninger. I straffeloven finder man alle strafbare forhold, hvilken straf man kan ifalde samt betingelserne for enten en skærpet eller formildende straf.

Procesretten

Procesretten regulerer domstolens virksomheder og kan opdeles i: civil retspleje, strafferetsplejen, skiftetager og fogedsager.

Relaterede ord

Civil law

Spørgsmål og svar

Hvem er ansvarlig for at sikre, at offentlig ret overholdes?

Det er regeringens og kommunernes ansvar at sikre, at retten overholdes. Regeringen har ansvaret for at sikre, at love og regler bliver overholdt, og at der ikke sker overtrædelser af loven.

Hvad dækker forvaltningsretten over?

Forvaltningsretten dækker overordnet over alle de regler der regulerer forholdet mellem myndigheder og borgere og myndigheder imellem. Ofte bliver forvaltningsretten berørt i kommunalt regi, hvor man bl.a. vil beskæftige sig med emner som aktindsigt, partshøring og kommunalplaner.

Hvad er forskellen mellem offentligret og privatret?

Der er flere forskelle mellem den offentlige ret og privat ret. Overordnet set beskytter offentlig ret samfundet som helhed, hvorimod privat ret regulerer samspillet mellem individer og grupper.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis