COVID-19: Konkurrence- og udbudsretlige problemstillinger

Som følge af regeringens nyligt indførte restriktioner for at forhindre smittespredning af COVID-19, har det givet anledning til nogle konkurrence- og udbudsretlige problemstillinger.

Vi forsøger at belyse nogle af de vigtigste herunder, men du kan som altid ringe os op på +45 71 99 88 20, såfremt du har spørgsmål til din virksomheds situation.

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

FAQ:

  • Skal man udsætte frister i udbuddet, såsom tilbudsfrister og ansøgningsfrister?
  • Kan man aflyse et igangværende udbud?
  • Kan man indgå aftaler, der ikke har været i EU-udbud i lyset af COVID-19?
  • Kan man ændre en igangværende kontrakt uden at lave et nyt EU-udbud?
  • Hvad er fristen for fusioner nu?

Tilbudsfrister i igangværende udbudsprocedurer

I henhold til udbudslovens § 93, stk. 3 skal ordregivere fastsætte en frist for modtagelsen af tilbud. Hensigten herved er, at virksomheder som følge af COVID-19 kan opleve udfordringer med at aflevere et tilbud inden for den fastsatte tilbudsfrist. Fristen for afgivelse af tilbud kan forlænges, hvis det sker under overholdelse af de EU-retlige principper, såsom proportionalitets- og ligebehandlingsprincippet, og Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har nu vurderet, at konsekvenserne af COVID-19 nu på forskellige vis kan udgøre et sagligt grundlag for at forlænge tilbudsfristen.

Du kan læse hele notatet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her.

Ændringsbehov i løbende kontraktsforhold

Regeringens nyligt ikrafttrædne foranstaltnigner som følge af COVID-19 kan medføre udfordrigner for leverandører i forhold til at levere i henhold til kontrakten.

Du kan læse mere om, hvorvidt force majeure finder sted i et kontraktforhold som følge af COVID-19 her.

Ordregivers- og levererandørens forpligtelser vil som udgangspunkt reguleres af kontrakten, men udbudsloven gør det på flere måder muligt at foretage ændringer i kontrakten:

  • Ordregivere har mulighed for at foretage ændringer i henhold til udbudslovens § 180, hvis værdien af ændringen ikke overstiger 10 procent af den oprindelige værdi for tjenesteydelser og varer og 15 procent for bygge- og anlægskontrakter. Ændringerne må desuden ikke overstige tærskelsværdierne eller ændre den overordnede karakter af kontrakten.
  • Udbudslovens § 183 gør det for aftaleparterne muligt at ændre med op til 50 procent af den oprindelige kontraktværdi, så længe behovet for ændringen ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver og så længe kontraktens overordnede karakter ikke ændres.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at konsekvenserne af COVID-19 kan begrunde en anvendelse af udbudslovens § 183, således at kontrakten forlænges indtil der foreligger en ny kontrakt, og så længe denne overholder betingelserne i § 83 samt principperne. Dette betyder altså, at forlængelsen af kontrakten ikke skal være længere end nødvendigt, jf. proportionalitetsprincippet, og at ændringerne alene må angå de dele, der er nødvendige for ordregiveren at anskaffe.

Aflysning af igangværende udbud

Det er i praksis lagt til grund, at ordregiver kan aflyse et igangværende udbud, så længe det ikke sker på et usagligt grundlag. Som det fremgår af notatet fra Konkurrence- og Frobrugerstyrelsen, kan COVID-19 på forskellig vis udgøre et saglig grundlag for at forlænge n eller flere frister i et igangværende forbud.

Af denne grund kan det overvejes, hvorvidt det samme kan gøres gældnede for at kunne aflyse et igangværende forbud, hvis det er det, som ordregiver vurderer er mest nærliggende. Dette spørgsmål vil utvivlsomt behandles i den nærmeste fremtid.

Fristen for fusioner afbrydes

Hvis din virksomhed er en del af en fusion, der er anmeldt til danske konkurrencemyndigheder, bør du være opmærksom på, at fristerne i konkurrencelovens § 12d, stk. 1-5 nu afbrydes ekstraordinært i 14 dage fra d. 18. marts 2020.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen fortsætter deres sagsbehandling og vil i den forbindelse arbejde for at de normale frister fortsat overholdes.

LegalHero kan hjælpe din virksomhed med dine juridiske spørgsmål

Sidder du med et presserende spørgsmål i forbindelse med din håndtering af COVID-19 og dine medarbejdere, så tag fat i os. Opret din opgave i vores platform og få hjælp med det samme. Du er også velkommen til at ringe os op på +45 71 99 88 20.