Coronavirus (COVID-19) og force majeure i kontrakter

Mange virksomheder oplever for tiden at være under et massivt pres økonomisk som følge af coronavirussen (COVID-19)

Mange følger sig nødsaget til at opsige kontrakter før tid eller oplever at andre opsiger kontrakter under henvisning til coronavirussen som en force majeure.

Men hvad er det nu force majeure er? Og kan den nuværende krise anses for en force majeure-begivenhed?

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Telia
Logo Gjensidige
Logo Airtame
Logo Billetto
Logo Føljeton

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Generelt om force majeure & kontrakter

Force majeure betyder på fransk "større kraft" og er et anerkendt begreb i dansk ret, der dækker over en upåregnelig og ekstraordinær begivenhed, som er udenfor parternes kontrol og som ikke kunne forudses, forhindres eller overkommes.

De mest almindelige eksempler på force majeure er krig, naturkatastrofer og andre former for ekstraordinære offentlige forbud.

Force majeure-klausuler er meget almindelige i mange typer af kontrakter og giver partnerne mulighed for at tilsidesætte sine forpligtelser, uden at ifalde et erstatningsansvar.

I vurderingen af, hvorvidt der er tale om en force majeure-begivenhed afgørende, at der faktisk er tale om at en parts forpligtelser er blevet umuliggjort. Det er således ikke nok, at ens forpligtelser alene bliver mere byrdefulde eller dyrere at opfylde.

Hvis den ekstraordinære begivenhed alene må anses som en midlertidig hindring, vil der almindeligvis alene være tale om en suspension af parternes forpligtelser og dermed ikke en ret til at ophæve kontrakten.

Hvem skal bevise, at der er tale om force majeure?

Hvis man ønsker at påberåbe sig en force majeure-klausul er det den part, der mener at der er tale om en force majeure-begivenhed, der skal bevise det.

Tærsklen er generelt høj og den part, der ønsker at påberåbe sig dette skal underrette modparten herom hurtigst muligt. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at ophøre med at levere i henhold til kontrakten.

Underretter man ikke sin modpart hurtigst muligt om, at man påberåber sig force majeure, vil man kunne ifalde et erstatningsansvar for manglende underretning, selvom der måtte være tale om en force majeure-begivenhed.

Kan coronavirussen (COVID-19) betragtes som force majeure?

Det er svært at svare helt konkret på, da vi herhjemme ikke har noget klar retspraksis på området, der omhandler epidemier eller pandemier som en force majeure-begivenhed.

Som udgangspunkt skal vurderingen tage afsæt i den konkrete kontrakt. Her skal det bla. vurderes, hvilket lands ret, den pågældende kontrakt er underlagt, hvornår kontrakten er indgået og den konkrete ordlyd i kontrakten.

Det er det afgørende, at man nærlæser den præcise ordlyd i kontrakten igennem, da det altid vil komme an på en konkret vurdering ift. hvorvidt ens aftale dækker f.eks pandemier eller krav pålagt af offentlige myndigheder.

Dog er der meget, der peger på - afhængigt af de konkrete omstændigheder i hver kontrakt - at der set med danske øjne, kan være tale om force majeure-begivenhed under dansk ret.

Det vil dog altid skulle vurderes på baggrund af en konkret vurdering, da der afhængigt af branchen også vil kunne være specifikke regler, der tager særskilt forhold til force majeure-forhold.

Det er derfor afgørende at man som virksomhed evaluerer konsekvensen af den nuværende krise og hernæst sikrer sig at laver en grunding analyse af den samlede kontrakt og omstændighederne inden man enten påberåber eller accepterer en force majeur-ophævelse.

Hardship-klausuler som alternativ til force majeure?

Som et alternativ til force majeure-klausuler indeholder mange kontrakter en såkaldt hardship-klausul. Hardship-klausuler tager også sigte på situationer, hvor parterne i en aftale fortsat har mulighed for at opfylde deres forpligtelser, men grundet uforudsete begivenheder, vil blive usædvanligt byrdefylde. I et sådan tilfælde vil en hardship-klausul ofte indeholde en bestemmelse om, at parterne har mulighed for at genforhandle.

Hvad kan du selv gøre?

  • I første omgang bør du læse dine eksisterende kontrakter igennem og undersøge om, de tager højde for force majeure-begivenheder, herunder om der er oplistet nogle begrænsninger i, hvad der betragtes som force majeure-begivenheder.
  • Lav en egen vurdering af dine forpligtelser ift. dine indgående kontrakter og sikr dig, at den nuværende situation faktisk umuliggør din evne til at levere din del af aftalen inden du påberåber dig force majeure.
  • Herudover bør du tage højde for lignende scenarier i fremtidige kontrakter og evt. supplere dine kontrakter med en hardship-klausul, der giver dig mulighed for at genforhandle din aftale.

Hvornår er en aftale misligholdt?

Almindeligvist gælder det efter dansk ret, at såfremt en sælger ikke leverer i overensstemmelse med aftalen, så kan køberen gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende. Det kan fx være:

  • Ved længerevarende forsinkelse kan køber overveje at ophæve aftalen. Sælger kan derved blive erstatningsansvarlig overfor køber.

Køber kan ligeledes blive erstatningsansvarlig, såfremt han ikke er i stand til modtage og/eller betale (for) varen.

Force majeure er derfor relevant i tilfælde, hvor sælger eller køber ikke selv er kan tilskrives et ansvar for ikke at kunne leve op til aftalen. Det afhænger dog af, hvad der står i kontrakten, og hvilket lands love, der regulerer kontrakten. Det kan oftest ses i bunden af en kontrakt under "Lovvalg" eller "Choice of Law".

Hvad er force majeure?

Force majeure beskrives bedst som en begivenhed, der både er udefrakommende og uforudset, og som medfører, at aftaleparten ikke kan leve op til sine forpligtelser.

Ved force majeure er det dog vigtigt, at begivenheden ikke kunne have været undgået, selvom aftaleparten tog alle forsvarlige forholdsregler for at sikre opfyldes af aftalen. Typiske eksempler på force majeure er:

  • Krig
  • Naturkatastrofer
  • Import- eller eksportforbud

Force majeure reguleres oftest ved, at man indsætter en klausul i sin kontrakt, der beskriver, hvilke forhold der konkret kan betegnes som begivender, der udløser force majeure. Se efter om din aftale indeholder et afsnit om force majeure og om det specifikt har afskrevet sundshedskriser/epidemier som force majeure-begivenhed.

Force majeure kan gøre en aftalepart ansvarsfri og dermed fritage ham fra et erstatningsansvar.

Min aftale indeholder ikke et afsnit om force majeure?

Selvom der ikke står noget om force majeure i din aftale, kan der alligevel godt påberåbes force majeure af en aftalepart. I Danmark og efter dansk ret gælder en såkaldt force majeure-doktrin, der kan påberåbes, uanset om den står skrevet i kontrakten eller ej.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle lande har en såkaldt force majeure-doktrin. Det er derfor afgørende, at der er indskrevet en klausul i kontrakten, der tager højde for dette.

Hvad skal jeg gøre med fremtidige kontrakter?

Det er som følge af WHO's erklæring af COVID-19 som en global pandemi ikke længere relevant at kunne udskrive den nuværende sundhedskrise som en force majeure-omstændighed.

Man bør dog indføre en klausul, der tager sigte på lignende kriser i fremtiden.

Hvorfor er lovvalg vigtigt i forhold til force majeure?

En kontrakt vil altid skulle reguleres af et større regelsæt. Oftest vælger man ét enkelt lands love, som fx dansk ret. Et lands lovgivning og retssystem er afgørende for, hvorvidt force majeure kan påberåbes af en aftalepart.

Oftest vil parterne i en aftale diskutere, hvorvidt en begivenhed i virkeligheden er force majeure. Kan parterne ikke blive enige, vil det derfor være op til domstolene at afgøre tvisten.

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.