LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

To love er efter hastebehandling blevet endeligt endeligt vedtaget i Folketinget tirsdag den 17. marts. De to love har til formål at hjælpe dansk erhvervsliv i den økonomiske krise, som coronavirussen COVID-19 har skabt.

  • Det første lovforslag, L134, udskyder virksomhedernes betaling af skat og moms for samlet 165 milliarder kroner
  • Den anden lov, L135, ændrer loven om lønrefusion og sygedagpenge

L134 kan læses her.

Du kan her læse nærmere om L134 og de skattemæssige konsekvenser af den af Folketinget vedtagne hjælpepakke.

A-skat og AM-bidrag

Efter de nuværende regler skal virksomheder indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag i månedlige rater.

Små virksomheder skal indbetale skatten den 10. i måneden efter afregningsmåneden, mens store virksomheder skal indbetale skatten den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører.

Store virksomheder er defineret som virksomheder, der i en forudgående periode på 12 måneder har et sammenlagt tilsvar af A-skat på over 1 mio. kr. eller et sammenlagt tilsvar af AM-bidrag på over 250.000 kr.

Med L134 bliver  fristerne for betaling af de månedlige rater A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni 2020 udskudt med 4 måneder.

Momskredit for store virksomheder

Store virksomheder afregner moms månedligt. Store virksomheder er defineret som virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt.

Med lovændringen bliver betalingsfristerne for de månedlige rater for marts, april og maj 2020 forlænget for store virksomheder

Momskredit for små og mellemstore virksomheder

Små virksomheder afregner moms til SKAT halvårligt, mens mellemstore virksomheder afregner moms kvartalsvist.

Det er med L134 blevet vedtaget at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Dette betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.

Lovforslaget har for små virksomheder den konkrete betydning, at betalingsfristen for afregning af moms for 1. halvår af 2020 udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021.

For mellemstore virksomheder udskydes betalingsfristen for afregning af moms for 1. halvår 2020 fra den 2. juni 2020 til den 1. september i år.

Virksomheder, der skal have moms tilbage (har negativt momstilsvar) kan fortsat få udbetalt moms inden for de nugældende friste, hvis de angiver momsen efter afgiftsperiodens udløb.

Udskudt B-skat for selvstændigt erhvervsdrivende

Det er med L134 også vedtaget at udskyde betalingsfristen for B-skat.

Dette betyder konkret, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april 2020 udskydes til den 20. juni 2020, mens fristen den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020.

Der er dermed ikke pligt for selvstændigt erhvervsdrivende til at betale B-skat i april og maj måned.

Man kan derudover som selvstændigt erhvervsdrivende reducere størrelsen af sin B-skattebetaling for resten af 2020, hvis man på SKAT.dk nedsætter sin forventede indtjening for 2020. Det vil være virkeligheden for mange selvstændigt erhvervsdrivende, at COVID-19 medfører et markant fald i omsætning og indtjening.

Midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen

Folketinget har endelig vedtaget en midlertidig forhøjelse til 10. mio. kr. af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling.

Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen.

En kreditsaldo på virksomhedens skattekonto er udtryk for, at virksomheden har et tilgodehavende hos Skattestyrelsen, da virksomhedens krav på udbetalinger fra Skattestyrelsen er større end virksomhedens forfaldne skatter m.v.

Formålet er at imødegå de negative virkninger, som de foreslåede betalingsfristudskydelser for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms kan udløse i form af negative renter, da de – tvungne –  fristudskydelser betyder, at virksomhederne kan få større bankindeståender.

For at undgå negative renter er det således muligt for virksomheder at indbetale op til 10. mio. kr. på skattekontoen.

LegalHero er her for at hjælpe

LegalHero følger udviklingen og sidder klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer i den følgende tid. Som altid er du også velkommen til at ringe til os på +45 71 99 88 20, hvor vi sidder klar til at svare på spørgsmål alle hverdage mellem 09:00 og 17:00.