Patentansøgning

Lad LegalHero lave din patentansøgning. Vi laver den nødvendige dokumentation, så du slipper for besværet, og så du kan sikre dig, at dine behov dækkes. LegalHero har juridiske specialister indenfor immaterialretten, der sørger for, at din patentansøgning udføres korrekt og lovmæssigt. Vores eksperter er din garanti for en kvalitetsfuld rådgivning og sagsbehandling.

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er et patent?

Et patent indebærer en eneret til at udnytte en opfindelse. Et patent indebærer dermed en ret til at forbyde andre i at sælge, producere eller importere din opfindelse i de lande, hvor patentet har beskyttelsesvirkning.

Et patent kan kun opnås på opfindelser, som kan karakteriseres som nye i forhold til, hvad der hidtil har været kendt. Dette betyder, at opfindelsen skal adskille sig fra andre allerede eksisterende opfindelser. Herudover skal man kunne præsentere eller forklare opfindelsen gennem en praktisk gennemførelse af en ide, og ikke blot ideen i sig selv.

Man kan få patent på både et produkt, apparat, fremgangsmåde og anvendelse - alt sammen i én ansøgning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvert patentkrav kun må angå en enkelt af disse kategorier. Der må gerne være flere patentkrav i samme ansøgning, så længe de angår samme opfindelse, selv hvis der er tale om forskellige kategorier.

Hvordan ansøger man om patent i Danmark?

Du ansøger om patent hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Forinden man ansøger om et patent, er det vigtigt at sikre sig følgende:

 1. Din opfindelse skal være ny, ikke blot ny i Danmark, men i hele verden.
 2. Din opfindelse skal have opfindelseshøjde (adskille sig væsentligt fra eksisterende opfindelser.
 3. Din opfindelse skal kunne udnyttes industrielt.

Hvis man har sikret sig, at ovenstående er gældende for opfindelsen, kan det være relevant at kigge på, hvad man ikke kan opnå patent på:

 • Opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder
 • Kunstneriske frembringelser
 • Planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner
 • Fremlæggelse af information
 • Fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling
 • Plantesorter eller dyreracer

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, så er det tid til at kigge på, hvad en ansøgning om patent bør indeholde udover de almindelige formelle krav:

 1. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af din opfindelse. Beskrivelsen skal indeholde en nærmere forklaring af opfindelsen, hvori det anbefales, at der vedlægges en tegning, der illustrer din opfindelse, hvis dette er relevant. Tegningen må ikke indeholde egentlige forklaringer og skal være på et separat ark, der holdes adskilt fra beskrivelsen.
 2. Patentkrav. Det er vigtigt, at du som opfinder er i stand til at beskrive den tekniske løsning, der er grundlag for opfindelsen. Herudover skal du også kunne påvise, hvad der er nyt og specielt ved din opfindelse.
 3. Kortfattet sammendrag. I ansøgningen er det en god ide at skrive et resume af ansøgningen, hvori det skal fremgå, hvilket teknisk problem opfindelsen løser, og hvor opfindelsen kan anvendes. Sammendraget anbefales at være 150 ord højst.

Når ansøgningen er afsendt, vil der typisk være tale om 3 behandlinger, som sammenlagt vil tage 1-4 år i sagsbehandlingstid forinden patentet kan godkendes. Den første af disse behandlinger vil som regel tage 7 måneder, hvorefter man modtager resultatet af behandlingen. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at selvom sagsbehandlingen kan virke langvarig, så har virkningen af en godkendelse tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at et patent, hvis det godkendes, har patentbeskyttelse fra ansøgningstidspunktet. Det er hermed også en god ide at benytte sagsbehandlingstiden på at arbejde videre med ideen.

Hvor længe gælder et patent?

Et patent vil normalt kunne nyde beskyttelse i 20 år efter indleveringen af patentansøgningen. Når 20 år er gået, er det som udgangspunkt tilladt for enhver at anvende opfindelsen.

Hvad koster det at få et patent?

Prisen vil ligesom andre typer immaterielle rettigheder afhænge af, hvor mange lande beskyttelsen skal have virkning i. I denne forbindelse kan det være en god ide at forhøre sig, hvad overslaget for ansøgningen vil være, forinden man ansøger. Dette kan enten gøres gennem en rådgiver eller gennem en kundekonsulent i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Hvordan ansøger man i andre lande?

Jeg ønsker at ansøge om patent i Europa

Hvis du som opfinder ønsker at ansøge om patent i Europa, kan dette gøres i flere europæiske lande på én gang med det man kalder en EP-ansøgning (Europæisk patentansøgning). Forskellen mellem at ansøge om patent i kun Danmark og patent i Europa er, at et patent i Danmark ikke beskytter i Europa, men et europæisk patent også kan gælde i Danmark. Det eneste krav hertil er, at man oversætter patentkravene til dansk og indleverer dem senest 3 måneder efter, at man har fået godkendt sit EP-patent.

Jeg ønsker at ansøge om et internationalt patent

PCT (Patent Cooperation Treaty) er en international ordning, der for en opfinder gør det muligt at indlevere en patentansøgning i et enkelt land og samtidig ansøge om patent i flere lande.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du hjælp til at få registreret dit patent? Hos LegalHero foregår det sådan, at du opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. dit problem. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.