Vedtægter til selskaber

Et selskabs vedtægter er selskabets regelbog. Heri er det anført, hvordan et selskab skal ledes og drives. Der gælder en række minimumskrav til vedtægterne for et selskab, som er fastsat ved lov, men det kan være en god idé at tilføje andre og flere regler til et selskabs vedtægter. LegalHero har hjulpet mange selskaber med både at skrive og ændre vedtægter.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvad skal vedtægterne indeholde?

For kapitalselskaber, dvs. ApS og A/S, gælder der en række minimumskrav, som følger af selskabsloven. Af disse krav gælder det, at som minimum skal oplyse følgende:

 • Navn. Selskabets navn samt eventuelle binavne på dit selskab. Selskabsformen (anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne ApS, A/S eller P/S) skal ligeledes fremgå af navn og binavne. Fx Godt Selskab A/S eller for binavn Godt Grønt Selskab ApS. Et binavn er et ekstra navn, som et selskab kan bruge til fx at markedsføre sig med. Det er gratis at registrere 5 binavne udover selskabets navn.
 • Selskabets branche. Vedtægterne skal indeholde oplysning om den branche og/eller bibranche, som selskabet opererer indenfor.
 • Selskabets adresse. Udover selskabets adresse skal også selskabets øvrige kontaktoplysninger fremgå af vedtægterne. Den kommune som selskabet har hjemsted i skal ligeledes anføres i selskabets vedtægter.
 • Selskabets ledelse. Navnene på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor skal fremgå at selskabets vedtægter. Til at verificere de forskellige aktører i selskabet angives enten CPR- eller CVR-nummer. Der gælder andre regler for udlændinge, der ikke har CPR-nummer. De kan i stedet oplyse enten pasnummer eller nummer fra andet gyldigt identitetskort, der kan bruges til indrejse i et Schengenland. Kopi af dokumentationen skal vedhæftes registreringen. Vær opmærksom på, at alle selskaber skal have en direktion for at kunne opnå registrering hos erhvervsstyrelsen. Det er dog ikke nødvendigt at indsætte en bestyrelse.
 • Stiftelsesdato. Det er vigtigt at stiftelsesdatoen er identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
 • Selskabets formål. Det kan fx være: "Selskabet har til formål at sælge og levere konsulentydelser til erhvervskunder indenfor energibranchen." Uanset hvad selskabets formål er, så er det en god idé, at lave en relativt bred formålsbeskrivelse, således at ledelsen har et større operationsområde i den daglige drift.
 • Selskabets tegningsregel. Tegningsreglen beskriver, hvem i ledelsen, der kan indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift. Det er som oftest den administrerende direktør, der har tegningsret, men man kan sagtens vedtage tegning kræver både direktør(er) samt bestyrelsens underskrifter.
 • Generalforsamlinger. Vedtægterne skal indeholde regler for, hvordan der indkaldes til generalforsamling.
 • Vedtægtsændringer. For at sikre at eventuelle ændringer af vedtægterne besluttes en måde, der tilgodeser alle involverede parter i selskabet, er det vigtigt at selskabets vedtægter indeholder regler for, hvordan der træffes beslutning om vedtægtsændringer.
 • Selskabskapitalen. Dette kaldes også den indskudte kapital. For et ApS er det minimum 40.000 kr. og for A/S minimum 400.000 kr. Herudover skal selve indskudsmetode og kurs anføres.
 • Regnskabsår. De fleste selskaber har regnskabsår parallelt med kalenderåret, dvs. 1. januar til 31. december. Dog kan man sagtens vælge at have såkaldt forskudt regnskabsår. Har virksomheden en revisor skal denne anføres med navn. Dette er dog ikke nødvendigt, såfremt selskabet har fravalgt revision af årsrapporter. Sidstnævnte er normalt for mindre selskaber.

Valgfri tilføjelser til selskabets vedtægter

De minimumskrav, der er oplistet ovenfor, udgør grundreglerne for ethvert selskab. De fleste selskaber benytter sig derfor af en ejeraftale ved siden af vedtægterne. En ejeraftale forpligter ikke selskabet til at agere på en bestemt måde, men er derimod en aftale i mellem selskabets ejere, dvs. aktionærer eller anpartshavere. Da ejeraftalen ikke kan omfatte alle de forhold, som et selskab vil kunne komme ud for, er det oftest hensigtsmæssigt at tilføje en række ekstra punkter til selskabets vedtægter.

I mange situationer vil det derfor også være værd at overveje at tilføje nogle af de følgende bestemmelser til selskabets vedtægter:

 • Salgsindskrænkninger. Der er i selskabsloven ingen begrænsninger vedrørende salg af anparter. Derfor gælder det, at såfremt ikke andet er aftalt, så kan en kapitalejer til enhver tid sælge sin andele til en tredjemand. Problemet med dette udgangspunkt er imidlertid tydeligt, idet de fleste virksomhedsejere gerne vil have en vis kontrol med, hvem de skal eje deres selskab sammen med. Derfor kan man indsætte en regulering af anpartssalg i selskabets vedtægter. Det kan fx være et krav om samtykke fra de andre ejere, førend anparterne kan videresælges. I nogle selskaber vil ejerkredsen formentlig kunne blive enige om, at såfremt en ejer vil sælge sine anparter, så har vedkommendes medejere forkøbsret til anparterne. En sådan bestemmelse vil skulle indeholde regler for, hvordan prisen i så fald fastsættes, herunder om medejerne har pligt til at betale samme beløb, som er blevet tilbudt af tredjemand, eller om prisen skal fastsættes af en revisor på baggrund af en nærmere defineret udregningsmodel.
 • Medsalgsret og medsalgspligt. En medsalgsret giver minoritetsejere beskyttelse i tilfælde af, at en majoritetsejer ønsker at sælge sine andele i et selskab. I disse tilfælde vil en medsalgsret oftest give minoritetsejeren mulighed for at sælge sine anparter på samme vilkår som majoritetsejeren. Omvendt giver en medsalgspligt en minoritetsejer pligt til at sælge sine anparter i tilfælde af, at en majoritetsejer ønsker at sælge sine andele til en tredjemand, der ønsker at købe hele eller en vis portion af selskabet.

Sådan hjælper LegalHero dig med dine vedtægter

Ønsker du hjælp til at få en vurdering eller revidering af dit selskabs vedtægter, eller ønsker du at få hjælp til at oprette nye vedtægter, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Selskabsret og erhvervsret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis